Hoppa till innehåll
Media

Kommunikation är en viktig del i uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 15.15
Nyhet

Styrgruppen för det projekt som inletts för att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen sammanträdde fredagen den 14 december för att granska hur projektet framskrider. Styrgruppen diskuterade riktlinjerna för den pågående uppdateringen. De frågor som lyftes fram som viktiga var kommunikation, beaktande av såväl regionala som nationella förhållanden och förebyggande av skador orsakade av varg.

Styrgruppen tog bland annat upp frågor som beredningsgruppen granskat närmare, såsom skador på jakthundar och husdjur som orsakats av vargar och hur sådana skador kunde förebyggas, men också frågan om undantagslicenser för vargjakt. Vidare diskuterades förslaget att vargar ska förses med gps-halsband och kommunikationen i vargärenden.

Styrgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio underströk betydelsen av en aktiv kommunikation som ger parterna mer information.

- Kommunikationen har en avgörande roll när det gäller att minska polariseringen i vargdebatten. Det finns höga förväntningar på en lösning av vargkonflikten och starka förhandsuppfattningar om hur det ska ske, och dessa är inte nödvändigtvis realistiska. Det finns mycket kvar att göra när det gäller att sprida fakta och information. En nyckelfråga för en fredlig samexistens mellan varg och människa är hur informationsförmedlingen ska skötas regionalt och hur det ska beaktas att vargen påverkar människor på olika sätt, konstaterade Husu-Kallio.

Hon efterlyste också såväl nationella som regionala hänsyn i förvaltningen av vargstammen. Om någondera aspekten glöms bort, förvärrar det lätt konflikten. Husu-Kallio påminde dessutom om att man på regional nivå närmast är intresserad av de lokalt förekommande individerna av varg. På riksplanet måste vargfrågan emellertid granskas som en helhet, där t.ex. strävan att få en livskraftig vargstam i landet ingår. Det är av yttersta vikt att dessa olika aspekter samordnas i kommunikationen.

Viktigt att förebygga skador och förenkla processen för dispenser

Vid sidan av kommunikationens betydelse underströk styrgruppen också betydelsen av att förebygga skador och att det vore viktigt att reservera tilläggsresurser för bäggedera. Det är i synnerhet viktigt att söka konkreta lösningar på de problem vargarna orsakar i form av skador på jakthundar och i ett bredare perspektiv deras inverkan på möjligheterna att bedriva jakt med hund. Utöver på förmedlingen av information behöver man också satsa på den tekniska utvecklingen av skyddsvästar, eftersom modern teknik enligt styrgruppen utan tvekan har mycket att ge när det gäller att skydda jakthundarna. Det ansågs också viktigt att skydda husdjuren med rovdjursstängsel.

Styrgruppen ansåg på samma sätt som beredningsgruppen att processen för dispenser ska göras tydligare för dem som ansöker om undantagslicens och att det bör understrykas att det är innehållet i ansökan som är det viktiga. Kriterierna för hur behovet av dispens ska bedömas är emellertid inte kategoriska, utan alltid fallspecifika.

- Målet är att klargöra de olika stegen i behovsprövningen. Den slutliga bedömningen görs naturligtvis alltid av den som fattar beslutet, konstaterade Husu-Kallio.

Styrgruppen diskuterade dessutom den planerade åtgärden att förse vargarna i västra delen av landet med gps-halsband. Åtgärden skulle ge värdefull information om vargarnas rörelser i regionen. Även om man inte kommer att kunna följa alla vargar, ger gps-spårningen samtidigt bättre möjligheter att förebygga skador. Styrgruppen slog också fast, att åtgärden ska vara en av de frågor beredningsgruppen arbetar vidare med.
Den modell för prognoser över vargstammen som Naturresursinstitutet tagit fram ansågs vara en bra sak, och den ger viktig information också med tanke på behovsprövningen för dispenserna.

Brev om tillsättande av styr- och beredningsgrupper (på finska)

Mer information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn  029 516 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 029 516 2051, fornamn.efternamn@mmm.fi

Stora rovdjur Vilt