Hoppa till innehåll
Media

Det är möjligt att minska på jordbrukarens byråkratiska börda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2007 8.22
Pressmeddelande -

En rapport om förenkling av jordbrukets stöd- och övervakningssystem har färdigställts. Utredningsarbetet har resulterat i sammanlagt 22 realiserbara förbättringsförslag. Den största omedelbara inbesparingen gäller utvecklingen av de jordbrukspolitiska systemen. Redan en dags insparad tid per odlare skulle spara minst 7,8 miljoner euro. Utrednings-man Kaj Suomela, direktör vid Österbottens TE-central, överlät i dag sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Vid jämförelse av de olika ländernas jordbrukspolitiska system och därtill hörande normer, framkom att Finlands jordbrukspolitik är krångligast av dem alla. Därför är också antalet regelverk och byråkratin inom jordbruken störst i vårt land. Ansökningsguidernas tjocklek berättar mycket konkret hur komplicerat vårt stödsystem är. Den finländska stödguiden omfattar 150 sidor, medan t.ex. den danska motsvarigheten har 78 sidor.

En betydande utveckling av ansökningsprocesserna för jordbruksstöd, förutsätter en över-gång till elektronisk stödansökan. Gårdarna har redan nu god beredskap för detta. Inom jordbruksförvaltningen har man redan rätt långt gående planer om övergång till elektronisk stödansökan. Genomförande av planerna kräver dock finansieringsbeslut. Ett elektroniskt system medför att hela ansökningsprocessen förändras. Vid elektronisk ansökning skulle kommunen inte vara mottagande myndighet utan mottagningen av ansökningarna skulle koncentreras exempelvis till arbetskrafts- och näringscentralerna. Elektronisk ansökning skulle inte utesluta möjligheten att göra skriftliga ansökningar.

För att på ett betydande sätt minska på byråkratin förutsätts enligt rapporten avsevärda förändringar i de jordbrukspolitiska systemen och de lagar som styr dessa. Genom utveck-ling av den nationella lagstiftningen uppnår man en utgiftslättnad om högst 10 procent. Den största delen av regelverken för stödsystemen finns på EU-nivå och därför måste för-ändringarna ske inom EU. Många av de förbättringsförslag som framkommit genom utred-ningen kommer därför att föras till EU för behandling.

Den nu färdigställda utredningen har enbart gällt jordbrukets inkomststöd. Under utred-ningsarbetets gång har dock klart framkommit att man också i Finland skulle behöva ett övergripande projekt för genomförande av lättnader i byråkratin inom hela statsförvaltning-en. I Finland finns till exempel inga beräkningar som visar hur mycket byråkratin kostar medborgarna, jordbrukarna eller företagarna.

Ytterligare information:
Österbottens arbetskrafts- och näringscentral, direktör Kaj Suomela, tel. 0106028650

Sirkka-Liisa Anttila