Hoppa till innehåll
Media

Utnyttjandet av myndigheternas geografiska datamängder blir effektivare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2008 9.30
Pressmeddelande -

Den arbetsgrupp som förberett genomförandet av INSPIRE-direktivet har slutfört sitt arbete. Arbetsgruppen överlämnade 14.2.2008 sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila. Direktivets syfte är att upprätta en fungerande nationell infrastruktur för geografisk information där processerna för framställning och utnyttjande av geografisk information som myndigheterna innehar är interoperabla, effektiva, tillförlitliga och motsvarar användarnas behov samtidigt som principerna om datasäkerhet och offentlighet beaktas.

Arbetsgruppen anser att det nationella målet inte uppnås till alla delar endast genom att minimikraven i INSPIRE-direktivet verkställs; i stället är det befogat att vidta vissa åtgärder i större utsträckning eller enligt en snabbare tidtabell än vad som anges i direktivet. Arbetsgruppen föreslår bl.a. att inte bara de geografiska datamängder som ingår i direktivets tillämpningsområde utan också vissa centrala nationella geografiska datamängder, t.ex. terrängdatabasen som grundkartorna bygger på, ska ingå i det nationella tillämpningsområdet fullt ut.

De allmänna nät- och stödtjänster som direktivet förutsätter och som stöder samanvändningen av geografisk information bör enligt arbetsgruppens förslag genomföras centraliserat på så sätt att Lantmäteriverket, som redan tidigare har haft hand om motsvarande uppgifter, utses till ansvarig organisation. Den ansvariga or-ganisationen ska se till att sådana allmänna nättjänster (söknings-, visnings-, nedladdnings- och omvandlingstjänster) som stöder samanvändningen utvecklas, genomförs och är interoperabla samt att användars-tödet ordnas. Enligt förslaget ska helheten av allmänna nättjänster omfatta också en nationell geodataportal som sammanför olika tjänster.

De skyldigheter som följer av INSPIRE-direktivet, och därmed också kostnaderna för direktivgenomförandet, hänför sig till de myndighetsorganisationer inom stats- och kommunsektorn som ansvarar för geografiska datamängder eller tjänster inom tillämpningsområdet. Kostnaderna fördelar sig i enlighet med de tidsfrister som anges i direktivet över åren 2009¿2019 beroende på materialet. Kostnader uppkommer genom att metadata skapas, omvandlingsdata bereds och material görs tillgängliga för allmänna informationstjänster. Kostnaderna för att utveckla och driva nät- och stödtjänster som stöder samanvändning och för att upprätta en nationell geodataportal kanaliseras via den namngivna ansvariga organisationen.

Arbetsgruppen bedömer att den nytta som ett framgångsrikt genomförande av direktivet ger upphov till kommer att vara många gånger större än kostnaderna för genomförandet redan om man ser till den offentliga förvaltningen. Dessutom kommer nyttan för medborgarna och företagen att vara avsevärd.

I arbetsgruppens rapport ingår ett preliminärt förslag till en allmän lag om den nationella infrastrukturen för geografisk information och en förteckning över de nationella geografiska datamängder som enligt arbetgruppen ingår i direktivets tillämpningsområde. Efter överlämnandet sänds arbetsgruppens rapport för utlåtande till ett stort antal mottagare, och utgående från remissvaren fortgår arbetet med att färdigställa en nationell modell för genomförandet och införa direktivet i lagstiftningen. Den nationella lagstiftningen bör ha anpassats till direktivet senast 15.5.2009.

INSPIRE-direktivet, den nationella strategin för geografisk information och arbetsgruppens promemoria finns på internetadressen www.mmm.fi/inspire. Promemorian kommer att bli tillgänglig på svenska inom februari.

Ytterligare upplysningar ges vid jord- och skogsbruksministeriet av

överdirektör, avdelningschef Timo Kotkasaari, tfn 09-160 533 20
äldre regeringssekreterare Tuire Taina, tfn 09-160 532 85
överinspektör Antti Vertanen, tfn 09-160 525 04