Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.12.2014 10.37
Pressmeddelande -

Forststyrelsen tar ut fiskevårdsavgifter från 1.1.2015 framåt

Från och med den 1 januari 2015 ska Forststyrelsen sköta fiskevårds- och handredskapsavgifterna. Till uppdraget hör också att marknadsföra, betjäna kunder, betala tillbaka inbetalda avgifter och sköta ombudsmannasystemet som hjälper att samla in avgifterna.

Kontonumren och avgifterna ändras inte, inte heller betalningssätten. Den enda ändringen är att i stället för jord- och skogsbruksministeriets nätaffär använder man nu Forststyrelsens nätaffär på eraluvat.fi och att kundrådgivningen sker på Forststyrelsens servicenummer 020 69 2424.

Mer information: fiskeriövervakare Roni Selén, tfn 0295 16 2462.

Naturresursinstitutet inleder verksamheten

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforskningsinstitutet Metla, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI och Tikes statistikframställning vid jord- och skogsbruksministeriet bildar Naturresursinstitutet som inleder verksamheten 1.1.2015. Institutet är det näst största statliga forskningsinstitutet med ca 1 700 anställda. Institutet ska stärka forskningen och expertisen kring mat och förnybara naturresurser som man behöver för att utveckla bioekonomin och skapa välmående.
Läs mer: http://www.luonnonvarakeskus.fi

Lantmäteriverkets verksamhetsområde utvidgas

Funktionerna i Geodetiska institutet och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral slås samman med Lantmäteriverket vid ingången av år 2015. Forskningscentralen för geografisk information vid
Lantmäteriverket ska i framtiden producera forskningsbaserad information för att användas inom lantmäteriet och utvecklingen av infrastrukturen för geodata. Därutöver ska datateknikcentralen vid Lantmäteriverket producera branschberoende expert- och IT-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Läs mer: http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/140627_elma_sv.html

Reformerade lagar om jordbrukarstöd

Genom lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare införs systemen med miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsbidrag, ersättning för djurens välbefinnande, ersättning för gårdsbruksrådgivning och ersättning för icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. På grund av detta har även lagen om verkställighet av jordbruksstöd och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen genomgått ändringar. Lagarna börjar gälla 1.1.2015. Bestämmelser om ersättningsnivåer och systemens andra detaljer utfärdas senare genom en förordning.

Registrering av namnskyddade produkter reformerad

Även den ändrade livsmedelslagen träder i kraft vid årsskiftet. Lagen innehåller bestämmelser om processer som tillämpas vid EU:s namnskyddssystem, t.ex. om ansökan om registrering. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141153?search[type]=pika&search[pika]=1153%2F2014

Systemet med avträdelsestöd ändras

Systemet med avträdelsestöd fortsätter, vilket innebär att stöd betalas för avträdelser som sker under tiden 1.1.2015 – 31.12.2018. I stödvillkoren görs ändringar som gäller avträdarens minimiålder och kriterier för bedömning av gårdsbruksenhetens ekonomiska livskraft. Minimiåldern höjs från 59 år till 60 år när det gäller avträdelser år 2017 och 2018. Detta gäller också för generationsväxlingar mellan nära släktingar. Inom renskötseln höjs åldern från 56 år till 57 år.

När man i dag bedömer en gårdsbruksenhets ekonomiska livskraft, förutsätter man att företagsinkomsten från gårdsbruksverksamheten är högst 15 000 euro per år under de följande fem åren efter avträdelsen. Från och med 1.1.2015 krävs att av denna summa ska minst 12 000 euro komma från jordbruk.
Ändringar som följer av lagändringen och som gäller inkomstkravet görs genom en förordning.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141064?search[type]=pika&search[pika]=luopumistu*

Lagen om strukturstöd till jordbruket ändras vid årsskiftet

Lagen om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket har antagits och börjar gälla vid årsskiftet. Den nya lagen följer EU-lagstiftningen för den nya finansieringsperioden och det nya programmet för utveckling av landsbygden. Bestämmelser om tillämpning av ett strukturstödsystem ingår i förordningar av statsrådet. Målet är att förordningarna om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd till jordbruket sätts i kraft så fort som möjligt under första delen av 2015. Ministeriet vill påminna dem som ansöker om startstöd till unga jordbrukare att EU-lagstiftningen har medfört ändringar, vilka innebär att stöd inte kan beviljas om etableringen har skett förrän ansökan har lämnats in.

Mer information: äldre regeringssekreterare Mika Saari, tfn 0295 162 134.

Ny lag om medicinsk behandling av djur

Den nya lagen trädde i kraft vid ingången av december. Lagen ger möjligheter att på ett mer flexibelt sätt lämna ut djurmediciner till gårdar som ingått ett hälsovårdsavtal.
Läs mer: http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/141118_elainten_laakitseminen.html

Ingen jakt efter orre i vinter

Jakt på orre är förbjuden i januari i hela landet. Enligt vilttriangelräkningarna i somras var häckningen inte helt lyckad, varför orrbeståndet har minskat i nästan hela landet. Vinterjakt på orre är tillåten endast sådana år då beståndet är stort och tål beskattning utan risker.
Läs mer: http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/141212_orre.html

Reformarbetet med Finlands skogscentral fortsätter

Centralens enhet för offentliga tjänster genomgår förändringar. Enheten tillhandahåller skogsägare och skogsorganisationer tjänster för vård och användning av skog. I fortsättningen bygger verksamheten på landsomfattande processer i stället för regioner. Centralens basuppgifter ändras inte. Lagändringen träder i kraft 1.1.2015.
Läs mer: http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/141016_arbetetmedattreformerafinlandsskogscentralfortsatter.html

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio bolagiseras

Utvecklingscentralen blir ett aktiebolag. Tapio tillhandahåller experttjänster inom bio- skogsbrukssektorn för hela skogsbranschen. För tillfället resultatstyrs och övervakas Tapio av jord- och skogsbruksministeriet, det nya aktiebolaget av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Bolagiseringen inverkar inte på antalet anställda eller pensionsskyddet: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/140715_tapio.html

Petteri Orpo