Hyppää sisältöön
Media

Vuodenvaihteen muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.12.2014 10.37
Tiedote -

Metsähallitus huolehtii valtion kalastusmaksujen keräämisestä 1.1.2015 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö on valtuuttanut Metsähallituksen luontopalvelut (Metsähallitus) huolehtimaan 1.1.2015 alkaen kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettujen valtion kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujen keräämisestä. Tehtävään sisältyy myös maksujen markkinointi, maksujen keräämiseen liittyvä asiakaspalvelu, virheellisten maksusuoritusten palautukset sekä maksujen keräämisessä apuna käytettävästä asiamiesjärjestelmästä huolehtiminen.
Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmakujen tilinumerot ja summat pysyvät ennallaan. Muutoksia ei ole myöskään tulossa maksutapoihin, joten maksut voi edelleen suorittaa kuten ennen. Ainostaan maa- ja metsätalousministeriön verkkokauppa on korvattu Metsähallituksen eraluvat.fi -verkkokaupalla.
Muutoksen yhteydessä asiakasneuvonta siirtyy Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.
Lisätietoja: kalatalousylitarkastaja Roni Selén, puh. 0295 16 2462.

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2015. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) tulee Suomen toiseksi suurin valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 1 700 henkilöä. Luonnonvarakeskuksen muodostamisen tavoitteena on vahvistaa ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta ja asiantuntemusta, joita tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen perustuvan hyvinvoinnin rakentamiseen.
Lue lisää: http://www.luonnonvarakeskus.fi

Maanmittauslaitoksen toimiala laajenee

Geodeettisen laitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 alusta Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitokseen sisältyvä paikkatietokeskus tuottaa tulevaisuudessa myös tutkimukseen perustuvaa tietoa maanmittaukselle ja kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen. Lisäksi Maanmittauslaitokseen sijoitettu tietotekniikkapalvelukeskus tuottaa hallinnonalan toimialasidonnaisia tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille.
Lue lisää: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/140627_elma.html

Viljelijätukia koskeviin lakeihin uudistuksia

Lailla eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista pannaan täytäntöön Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, luonnonhaittakorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus, maatilojen neuvonnan korvaus ja ei-tuotannollisten investointien korvaus. Maatalouden tukien toimeenpanosta annettuun lakiin ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin tehdään tähän liittyvät tarpeelliset muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Korvausten tasoista ja korvausjärjestelmien muista yksityiskohdista säädetään myöhemmin asetuksella.
Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muutos, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten markkinahäiriöihin liittyvien tukien, kuten maidon kriisituen, täytäntöönpanossa tarvittavia valtuussäännöksiä.

Nimisuojatuotteiden rekisteröintiin uudistuksia

Vuoden vaihteessa tulee voimaan myös elintarvikelain muutos. Siinä säädetään EU:n nimisuojajärjestelmän täytäntöönpanossa sovellettavista menettelyistä, kuten tuotteiden rekisteröinnin hakemisesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141153?search[type]=pika&search[pika]=1153%2F2014

Luopumistukijärjestelmä muuttuu

Lainmuutoksella jatketaan luopumistukijärjestelmän soveltamista niin, että tukea voi saada 1.1.2015 – 31.12.2018 tapahtuvan luopumisen johdosta. Lisäksi tuen ehtoihin tehdään luopujan vähimmäisikää ja maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden arviointiperusteita koskevia muutoksia. Luopujan vähimmäisikävaatimus nostetaan vuosina 2017 ja 2018 tapahtuvien luopumisten osalta nykyisestä 59 vuodesta 60 vuoteen myös niissä tapauksissa joissa sukupolvenvaihdos toteutetaan lähisukulaisten kesken, ja porotalouden osalta nykyisestä 56 vuodesta 57 vuoteen.

Maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa edellytetään nykyisin, että maatilalla harjoitettavasta toiminnasta voi saada luopumista seuraavan viiden vuoden ajan yritystuloa vähintään 15 000 euroa vuodessa. Lain muutoksen johdosta edellytetään 1.1.2015 alkaen tapahtuvien luovutusten osalta lisäksi, että tästä määrästä vähintään 12 000 euroa vuodessa on tultava maataloudesta. Asetuksella tehdään edellä mainitusta lainmuutoksesta asetukseen seuraavat muutokset, jotka koskevat yllä mainittua, maatilan taloudellisen elinkelpoisuuden arvioinnissa huomioitavan tulovaatimuksen muutosta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141064?search[type]=pika&search[pika]=luopumistu*

Maatalouden rakennetuista annettu laki muuttuu vuoden vaihteessa

Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta on hyväksytty ja tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Laki on uudistettu vastaamaan EU:n uuden rahoituskauden EU-lainsäädäntöä ja uutta maaseudun kehittämisohjelmaa. Uuden rahoituskauden rakennetukijärjestelmän käyttöön ottamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetukset nuoren viljelijän aloitustuesta ja maatilan investointituesta pyritään saattamaan voimaan vuoden 2015 alkupuoliskolla niin pian kuin se on mahdollista.
Nuoren viljelijän aloitustuen osalta ministeriö muistuttaa hakijoita EU-lainsäädännön muutoksesta, jonka mukaan jatkossa tukea ei voida myöntää, jos tilanpito on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä.
Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, p. 0295 162 134

Eläinten lääkitsemislainsäädäntö uudistettu

Uusi laki eläinten lääkitsemisestä tulee voimaan joulukuun alussa. Uuden lain myötä voidaan aiempaa joustavammin luovuttaa lääkkeitä eläinten lääkitsemistä varten tiloille, jotka ovat tehneet terveydenhuoltosopimuksen.
Lue lisää: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/141118_elainten_laakitsemislaki.html

Teeren talvimetsästys on tänä talvena kielletty

Teeren talvimetsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella koko maassa tammikuussa 2015. Kesän 2014 riistakolmiolaskentojen mukaan teerien pesintä ei onnistunut hyvin ja teerikanta laski lähes koko maassa. Teeren talvimetsästys sallitaan vain sellaisina vuosina, kun teeriä esiintyy laskennoissa runsaasti ja kanta kestää verotuksen ilman riskejä.
Lue lisää: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/141212_teeri.html

Suomen metsäkeskuksen uudistaminen jatkuu

Suomen Metsäkeskuksen julkiset palvelut -yksikköä uudistetaan. Yksikkö tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille metsien hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluja. Yksikön toiminta perustuu jatkossa alueiden sijaan valtakunnallisille prosesseille. Metsäkeskuksen perustehtävät säilyvät ennallaan. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2015.
Lue lisää: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/141016_suomenmetsakeskuksenuudistaminenjatkuu.html

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitetään

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta muodostetaan osakeyhtiö. Tapio tarjoaa bio- ja metsätalousalan asiantuntijapalveluja koko metsäalalle. Nykyistä Tapiota ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö, kun taas uutta osakeyhtiötä valvoisi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiöittäminen ei vaikuta henkilöstön määrään eikä eläketurvaan: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/140715_tapio.html

Petteri Orpo