Hoppa till innehåll
Media

Paketet om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken antogs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.07 | Publicerad på svenska 20.12.2017 kl. 15.10
Pressmeddelande

EU-insitutionerna antog den 12 december förordningen om förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) i Bryssel. Förenklingen kommer att ske i samband med reformen av den gemensamma budgetförordningen, det vill säga omnibusförordningen. Beslutet förenklar den gemensamma jordbrukspolitikens regler och inverkar till en viss del också direkt på jordbrukspolitikens verkställighet.

På våren 2016 lade kommissionen fram ett förslag till omnibusförordningen. I förordningen ingick bland annat bestämmelser om att förenkla grundförordningarna om CAP. Europaparlamentet och rådet behandlade förordningen upprepade gånger under åren 2016 och 2017. Förordningen antogs i december 2017.

 

Enligt beslutet får medlemsländerna betala förskott på ersättningar till jordbrukare enligt landsbygdens utvecklingsprogram före den 16 oktober också efter år 2017. Vårt gällande systemet får alltså fortsätta fram till slutet av den pågående perioden för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Att tillämpa definitionen aktiv jordbrukare kommer delvis att vara frivilligt för medlemsländerna. I Finland ändras inte definitionen år 2018. Regeringen kommer att lägga fram förslag till lagändringar nästa år, vilket innebär att eventuella ändringar börjar gälla från och med år 2019.

 

Medlemsländerna får också om de så vill ändra definitionen av permanent gräsmark en aning.  Eftersom vi ännu inte har vetskap om ändringarna i kommissionens förordningar på lägre nivå, tillämpar vi den nuvarande definitionen av permanent gräsmark åtminstone år 2018. Om eventuella ändringar 2019 tas beslut på våren 2018.

De ändringar som görs i marknadsordningsförordningen stärker producentorganisationernas ställning och utvidgar organisationernas prisförhandlingsrätt att gälla alla produktionsgrenar. Vidare får organisationerna möjlighet att fråga kommissionens synpunkt på konkurrenslagstiftningsmässiga frågor före konkurrensutsättning. Ändringarna träder i kraft vid ingången av år 2018.

 

Paketet medför små ändringar i reglerna om produktionskopplade stöd från och med år 2018. Efter ändringarna är det möjligt att ändra villkoren för produktionskopplade stöd årligen. Med avvikelse från de uppgifter som förekommit i offentligheten innebär ändringarna inte att produktionskopplade stöd kan betalas för flera driftsinriktningar eller sektorer eller till ett högre belopp än i dag. 

 

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269, kari.valonen@mmm.fi

CAP EU och internationella frågor EU-lainsäädäntö (HUOM vain lainsäädäntösisältöihin, EI tied./uut.)! Landsbygd Mat och jordbruk