Blog: Finland i förnyelse

Blog: Finland i förnyelse

Tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar äga

Pentti Lähteenoja Publiceringsdatum 25.4.2019 9.19 Blogg JSM

Vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde bygger upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas med hjälp av tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett. Redogörelsen om politiken för geografisk information börjar genomföras i rask takt.

Geografisk information behövs såväl inom autonoma transporter som t.ex. inom bostadshandeln. På smarttelefoner går det att välja om man vill tillåta positionering av telefonen. Samhällets verksamhet ändras oundvikligen i rask takt så att den alltmer börjar basera sig på geografisk information. Den nya generationens artificiella intelligens och robotisering möjliggör en människocentrerad offentlig förvaltning.

Enligt visionen i redogörelsen om politiken för geografisk information ska Finland ha världens mest innovativa och säkra ekosystem för geografisk information 2025. I Finland finns redan för närvarande högklassig expertis inom geodataområdet. Den offentliga sektorns register innehåller stora mängder geodata. Geodataområdet kan bidra till den nationalekonomiska tillväxten. Detta förutsätter nya samarbetsformer som överskrider traditionella gränser. I och med digitaliseringen förändras verksamhetsmodeller och roller. Redogörelsen om politiken för geografisk information ger riktlinjer för utvecklingen.

Det krävs kvalitativa adressuppgifter för att det digitala samhället ska fungera. Adresserna ska sammanställas på ett enhetligt sätt i alla kommuner. Adresser ska definieras även för vägar utanför tätorterna samt för hamnar, köpcentrum och simstränder. Vi utvecklar processen med adressuppgifter så att det finns tillgång till tillförlitliga, korrekta och aktuella adressuppgifter för hela landet.

Vi erbjuder tillgång till exakt positionering för alla. Autonoma transporter kräver en tillförlitlig positioneringsnoggrannhet på mindre än 10 cm. Noggrann positionering påskyndar tillväxten för innovativa företag och den tekniska utvecklingen av att använda positioneringsuppgifterna. Det europeiska systemet för satellitnavigering Galileo kommer att tas i bruk. I den rymdrelaterade affärsverksamheten som utvecklas kraftigt finns det många möjligheter för högteknologiföretag i Finland.

Vi bygger upp geodatalager som upprätthålls av den offentliga förvaltningen och som människor och företag kan använda i form av ett ekosystem för geografisk information. Samtidigt säkerställer vi en hög nivå på informationssäkerheten och personers rätt till uppgifter om dem själva.

En ägarbostad är för de flesta av oss den mest betydande förmögenhetsposten. Vi håller på att överföra besittningen av aktielägenheter i digital form. De första bostadsaktiebolagen har redan bildats digitalt. Bostadsdatasystemet möjliggör elektronisk bostadshandel och hantering av säkerheter. På den plattform som utgörs av bostadsdatasystemet kommer med tiden att finnas olika mervärdestjänster för husbolag, lägenhetsägare, hyresgäster, disponenter, fastighetsmäklare och servicebolag. Hanteringen av säkerheter för fastigheter sker redan helt elektroniskt.

 

Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet

Kommentera

Ange din kommentar här.