Regeringens spetsprojekten

Regeringen har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Med hjälp av sitt regeringsprogram genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Av dessa ansvarar jord-  och skogsbruksministeriet delvis för bioekonomi och ren energi.

Bioekonomi och ren teknik

  1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt
  2. Fram för trä och nya skogsprodukter
  3. Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts
  4. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större
  5. Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

Ytterligare information på finska