Sipiläs regeringens  2015-2019 spetsprojekt

Regeringens spetsprojekten

Regeringen hade som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Med hjälp av sitt regeringsprogram genomförde regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Av dessa ansvarade jord-  och skogsbruksministeriet delvis för bioekonomi och ren energi.

Bioekonomi och ren teknik

  1. Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt
  2. Fram för trä och nya skogsprodukter
  3. Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts
  4. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större
  5. Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

Ytterligare information på finska