Hoppa till innehåll
Media

17 ansökningar kom in under den andra ansökningsomgången för skogsbruksprojekt inom Finlands program för hållbar tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 15.25
Nyhet
Syysruskaisen sekametsän puunrunkoja

Under den andra ansökningsomgången för finansiering av utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och skogarnas biologiska mångfald kom det in 17 ansökningar. Ansökningsomgången gällde en utlysning av projektfinansiering på sammanlagt högst 4,7 miljoner euro, och ansökningstiden gick ut den 11 oktober. Jord- och skogsbruksministeriet samordnar utlysningen, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt och markanvändningssektorns klimatåtgärdsprogram Fånga kolet.

Finlands plan för återhämtning och resiliens, dvs. Finlands program för hållbar tillväxt, som för närvarande uppdateras, innehåller ett anslag på sammanlagt 8,5 miljoner euro för utveckling av klimatresiliensen inom markanvändningssektorn. Genom den första ansökningsomgången, som ordnades i slutet av 2021, tilldelades fem projekt finansiering på sammanlagt 3,8 miljoner euro. Dessa projekt genomförs 2022–2024.

En andra ansökningsomgång ordnades den 8 september–11 oktober 2022. Ansökningsomgången var riktad till utvecklings- och utbildningsprojekt som fokuserar på något av följande tre områden:

  • att utveckla skogsvårds- och skogsbehandlingsmetoder som är klimatsäkra och tryggar den biologiska mångfalden, samtidigt som hänsyn tas till behoven av att utveckla det hyggesfria skogsbruket

  • att förbättra värdeskapandet inom skogsbruket, effektivisera de sammanhängande skogsåtgärderna och utveckla nya innovationer som kan vara till nytta nationellt och globalt för att stödja klimatresiliens och biologisk mångfald

  • att genom utbildning främja etableringen av sådana förfaranden inom skogsbruket som förbättrar klimatresiliensen och den biologiska mångfalden.

”Det kom in ett lämpligt antal ansökningar, och bland dem fanns det både större och mindre projekt, precis som vi hade hoppats på. Totalt söktes cirka 12 miljoner euro i finansiering. Det var glädjande att se att det fanns också nya aktörer bland de sökande”, kommenterar Joel Järvinen, specialsakkunnig och samordnare av den helhet som gäller skogsbruksprojekten inom Finlands program för hållbar tillväxt vid jord- och skogsbruksministeriet.

Det har reserverats tid till utgången av året för bedömning av ansökningarna. Strävan är att de sökande ska få finansieringsbesluten senast i februari 2023. De projekt som väljs nu kommer att genomföras 2023–2025. Någon tredje ansökningsomgång planeras inte för närvarande.

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer om information om helheten finns på adressen https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan

Mer om ämnet:

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, enhetschef
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
0295 162 150
erno.jarvinen@gov.fi

Joel Järvinen, specialsakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten
0295 162 133
joel.jarvinen@gov.fi

Aleksi Nurmi, sakkunnig
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 
0295 162 136    
aleksi.nurmi@gov.fi

 

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Klimatförändring Natur och klimat Naturresurser Skogar