Hoppa till innehåll
Media

Nya metoder i bekämpningen av afrikansk svinpest

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2017 9.24 | Publicerad på svenska 7.6.2017 kl. 10.05
Pressmeddelande

Att hindra spridningen av afrikansk svinpest ASF har blivit ett bekymmer i Öst- och Nordeuropa. I Finland arbetar jord- och skogsbruksministeriet med att ta fram krav på stängsel till utehägn för svin och ett stödsystem för att bygga dessa. I Lettland samlades på fredagen flera av jordbruksministrarna och veterinärcheferna från länderna i de östra delarna av EU och Europa för att diskutera bekämpning av denna dödliga sjukdom som drabbar svin.

‒ Bekämpningen av sjukdomen måste även i fortsättningen hållas på agendan på högsta möjliga politiska nivå, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som deltog i mötet.

Den afrikanska svinpesten har spridit sig till Baltikum, Polen, Ryssland och några andra östeuropeiska länder utanför EU. Risken för att sjukdomen sprider sig till Finland är stor. Jord- och skogsbruksministeriet strävar efter att skydda svin som uppföds på gårdar från ASF-smittan som sprids via frigående vildsvin genom att begränsa rastning av svin i utehägn. Enligt förordningen ska svin inte få hållas utomhus utom på sådana områden som är inhägnade på så sätt att svinen inte kommer i kontakt med vilt levande vildsvin. I praktiken innebär detta ett stängsel som på båda sidor är förstärkt med ett elstängsel, två separata stängsel eller ett annat tillräckligt kraftigt byggt stängsel. 

Jord- och skogsbruksministeriet ska också ta fram ett system för stöd som beviljas för byggande av skyddsstängsel till utehägn. Enligt den nya förordningen ska det bli möjligt att bevilja stöd från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för stängsling så att svin ska kunna hållas utomhus även i fortsättningen.  Stängslen ska uppfylla vissa byggnadstekniska krav.

Statligt stöd ska inte beviljas gårdar som föder upp minigrisar som hålls som sällskapsdjur, men även minigrisar ska kunna vistas utomhus om inhägnaden är byggd på motsvarande sätt.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade en remissbehandling av utkasten till förordningar den 16 ‒ 30 maj 2017. Tidsfristen var så här kort eftersom ärendet är så brådskande. På basis av remissvaren har förordningen ändrats så att kraven på inhägnaderna har skärpts, men alla svin får hållas utomhus enligt de förutsättningar som anges i förordningen.

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Under den pågående epidemin har lagstiftningen om djursjukdomar som gäller afrikansk svinpest kompletterats och jakten på vildsvin har underlättats. Människor smittas inte av afrikansk svinpest. Det har inte förekommit några fall av sjukdomen i Finland.

Ministrarna diskuterade samarbete

Ministrarna och veterinärcheferna från länderna som hotas av svinpesten diskuterade på fredagen olika metoder för att bekämpa den afrikanska svinpesten och delade information om sjukdomsläget, om de åtgärder som vidtagits för att utrota sjukdomen, hindra dess spridning och hantera vildsvinsstammen. De största problemen berör så kallade bakgårdssvinhus där djuren kommer i kontakt med vildsvin eller där foder inte i tillräcklig mån skyddats mot vildsvin. För att minska föroreningar i miljön är det också viktigt att kroppar från smittade svin destrueras under så säkra förhållanden som möjligt.

Mötesdeltagarna var eniga om vikten av att bekämpa denna för svin oerhört farliga och smittosamma sjukdom och att byta information regelbundet. Deltagarna fäste särskild vikt vid risken att sjukdomen sprids med resenärer samt vid smittskyddet på gårdarna. Vid statsgränserna måste man se till att resenärer som lämnar landet inte för med sig produkter som belagts med exportförbud, som till exempel vildsvinskött från smittområden.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä konstaterar att det under lång tid kommer att krävas ett tätt regionalt samarbete som bland annat hjälper till att fokusera provtagningen på områden som ligger nära områden på andra sidan gränsen där sjukdomen förekommer. Även information om förändringar i symtomen som sjukdomen orsakar eller spridningssätt är viktig.

‒ I Finland gör vi allt vi kan för att hindra en eventuell spridning av sjukdomen, säger Leppä.

Mera information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
 Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, enheten för djurhälsa och växtskydd, tfn 0295 16 2385 (förordningsutkast om försiktighetsåtgärder för att hindra spridningen av den afrikanska svinpesten mellan vilt levande vildsvin och husdjur)

 Esko Juvonen, lantbruksråd, enheten för utveckling av landsbygden, tfn 0295 16 2271, Jarno Virta, äldre regeringssekreterare, rättsenheten, tfn 0295 16 2105 (förordningsutkast om understöd som beviljas för byggande av skyddsstängsel för svinhus som ett led i att hindra spridningen av afrikansk svinpest)

fornamn.efternamn@mmm.fi

Webbsida om afrikansk svinpest http://mmm.fi/asf