Hoppa till innehåll
Media

Aktörerna inom den ekologiska branschen genomför tillsammans det nya ekoprogrammet Luomu 2.0

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2023 14.45
Pressmeddelande

Planen för genomförande av ekoprogrammet Luomu 2.0 publicerades den 8. januari. Planen sträcker sig till 2030, och till dess mål hör att 25 procent av åkerarealen ska användas till ekologisk produktion, att arealen för plockning av ekologiska naturprodukter ska fördubblas till cirka 14 miljoner hektar och att ekologiskt odlad fisk eller andra ekologiska vattenbruksprodukter ska finnas tillgängliga på den inhemska marknaden och för export. Ett ytterligare mål är att de ekologiska produkternas andel vid upphandling av livsmedel för offentlig måltidsservice ska vara 25 procent. Ett mål är också att Finland ska bli ett betydande exportland i fråga om ekologiska produkter.

Målen kan nås genom satsningar på forskning, rådgivning och utbildning och genom ömsesidigt samarbete. Regeringsprogrammet för följande regering inverkar också på huruvida målen för den ekologiska produktionen nås. Det krävs också att aktörerna inom den ekologiska branschen är starkt engagerade i att utveckla branschen.

Ekologisk produktion är en del i utvecklandet av en hållbar livsmedelskedja, och den är viktig också med tanke på försörjningsberedskapen. Den ekologiska produktionen är inte beroende av kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel. Genom den nya strategiska CAP-planen, som trädde i kraft vid ingången av året, stöds den ekologiska produktionen och därmed också försörjningsberedskapen och en gynnsam utveckling för miljön.

Ekologiska gårdar är föregångare inom cirkulär ekonomi. De utnyttjar biologisk kvävebindning och återvinner näringsämnen. En mångsidig växtföljd och upprätthållande av jordhälsan ökar kolinlagringen i marken och livsmedelsproduktionens anpassning till klimatförändringarna. Ekologisk produktion upprätthåller också den biologiska mångfalden.

Genomförandeplanen har sammanställts i samarbete mellan berörda grupper inom den ekologiska branschen och förvaltningen genom arbetsgrupper som letts av jord- och skogsbruksministeriet. I enlighet med Luomu 2.0-programmet följs genomförandet av åtgärderna upp vartannat år tillsammans med aktörerna inom den ekologiska branschen.

Programmet Luomu 2.0 och genomförandeplanen finns på finska, svenska och engelska på ministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, kirsi.heinonen@gov.fi, 050 539 9588

Leena Seppä, konsultativ tjänsteman, leena.seppa@gov.fi, 040 740 4739