Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i EU:s produktionskopplade djurbidrag 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.44 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 14.28
Pressmeddelande

På grund av EU:s nya anvisningar är jord- och skogsbruksministeriet tvunget att göra vissa ändringar i de produktionskopplade djurbidragen i år. Dessa ändringar inverkar på bidragsansökan och bidragsgrunderna. Ansökan om nationella djurbaserade stöd och programbaserade ersättningar för djur som medfinansieras av EU fortsätter som förut, och detta påverkar inte grunderna för att fastställa dem.

Grunderna för att fastställa EU-djurbidrag baserade på utfodringsdagar ska ändras för 2022. Ändringarna gäller ansökan om och utbetalning och fastställande av de årliga djurbidragen. Ändringarna påverkar inte de statliga anslag som reserverats för EU:s djurbidrag. Totalt sett förblir den stödsumma som används för EU-djurbidrag oförändrad.
 
Ändringarna i grunderna för fastställande gäller bidraget för nötkreatur, bidraget för mjölkkor, bidraget för tackor och bidraget för hongetter 2022. Tidsplanen för att utfärda en förordning av statsrådet och inleda ansökan drog ut på tiden eftersom kommissionen gav ut sina nya anvisningar så sent. 

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med kommissionen och de nationella myndigheterna utrett möjligheterna att göra ändringsbehoven rimligare. För att undvika negativ inverkan sökte man metoder som kan minska de konsekvenser som ändringen har för gårdarnas ekonomi. Syftet är också att undvika de negativa konsekvenser som riskerar särskilt produktionskedjan för nötkött. Förvaltningen kommer genom rådgivning och information att styra jordbrukarna till sådan verksamhet som kan minimera eventuella stödbortfall. De stödbortfall som oöverstigliga hinder orsakar enskilda gårdar bedöms och ersätts på normalt sätt. 

"Jag kan inte godkänna EU-kommissionens agerande i denna fråga. Det är inte rätt gentemot finländska matproducenter att vi på grund av kommissionens krav i sista stund måste ändra vårt välfungerande stödsystem för ett år. Ministeriet och Livsmedelsverket gör absolut sitt yttersta för att konsekvenserna för producenterna är så små som möjligt. Jag vill också betona att den stödsumma som reserverats för EU-djurbidrag kommer att ligga på samma nivå som i fjol och att de övriga stöden för nötkreatur inte förändras", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.  
 
Slaktbidragen, ersättningen för djurens välbefinnande, avtalen om uppfödning av lantraser och de nationella husdjursstöden ändras inte eftersom ändringarna inte påverkar dessa stöd. 
 
Livsmedelsverket har redan tidigare (den 14 oktober 2021) informerat om det nya ansökningssystemet och ändringarna i perioderna för fastställande av djurbidrag. Dessa ändringar måste göras på grund av de brister i bidragssystemet som upptäcktes i samband med kommissionens kontrollbesök i Finland 2020. 

Utöver dessa har man varit tvungen att ändra bidragssystemet på grund av den tolkning som kommissionens rättstjänst gav om gällande lagstiftning i höstas. Enligt tolkningen kan bidrag inte betalas för samma djur under stödåret till fler än en gård. Bidraget betalas till djurets senaste innehavare och för den tid under vilken djuret varit i hens besittning.
 
Enligt kommissionen förutsätter den modell som baserar sig på utfodringsdagar i fortsättningen en fast referensdag som år 2022 är den 31 mars. Bidrag kan betalas endast för ett djur vars uppgifter i djurregistret är i ordning och som den dagen är registrerat på den gård som ansöker om bidraget. Denna modell tillämpas på andra djur förutom tjurar. På tjurar tillämpas därför 2022 en djurhållningstid på 30 dagar, vilket eliminerar problemet med ojämn fördelning av stödet. Till följd av ändringen ger även de tjurar som är födda efter den 31 mars rätt till stöd. 
 
Till skillnad från tidigare ska den som ansöker om bidrag årligen meddela att hen deltar i EU:s system med produktionskopplade stöd. Alla EU-djurbidrag för 2022 ska sökas via webbtjänsten Vipu. Ansökningstiden börjar den 10 februari och löper ut den 3 mars 2022. Livsmedelsverket arbetar som bäst med att ta fram villkoren för djurbidrag som läggs ut på ruokravirasto.fi före ansökan.
 
Perioden för fastställande av EU-djurbidrag baserade på utfodringsdagar kan börja först efter ansökningstiden. Perioderna för fastställande börjar alltså inte längre vid ingången av året, utan först den 1 april 2022 och fortsätter fram till utgången av året på samma sätt som nu. Närmare information om stödansökan och grunderna för fastställande av stöd finns i Livsmedelsverkets pressmeddelande och jordbrukarnas nyhetsbrev.
 
Grunderna för fastställande av djurbidrag för den nya budgetperioden 2023 kommer att ses över utifrån specialvillkoren i EU-förordningarna.
 
Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356, fornamn.efternamn@gov.fi
Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191, fornamn.efternamn@gov.fi
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, fornamn.efternamn@gov.fi
 

Djur och växter EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk