Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.42 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 11.54
Pressmeddelande
metsä

Ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador och två förordningar som hänför sig till skogsskador träder i kraft vid ingången av 2022. Förebyggandet av skador av rotticka effektiviseras, och för att stärka bekämpningen av granbarkborre tidigareläggs skyldigheten att transportera bort granvirke i en del av landet. Målet är att förbereda sig för de skaderisker som klimatförändringarna medför och upprätthålla skogliga kolsänkor.

– Tillsvidare har Finland besparats allvarliga skador av granbarkborren, men klimatuppvärmningen ökar risken för omfattande skador också hos oss. Lagändringarna hjälper skogsbranschen att förbereda sig på de utmaningar som klimatförändringarna medför, säger minister Jari Leppä.

Obarkat virke som har avverkats mellan ingången av september och utgången av maj ska transporteras bort från skogar och vägrenar senast en viss dag, så att granbarkborren som växer under barken inte hinner sprida sig i skogen. I lagen om bekämpning av skogsskador delas Finland in i tre regioner (A, B och C) när det gäller tidpunkten för att transportera bort virket. Regionernas gränser bestäms genom en förordning av statsrådet med stöd av lagen om bekämpning av skogsskador.

Genom statsrådets nya förordning överfördes en del av region B (mellersta delen av Finland) till region A (södra delen av Finland). På det överförda området ska obarkat granvirke i fortsättningen transporteras bort från skogen tidigare än hittills, det vill säga senast den 15 juli från och med nästa år. Förändringen av regionerna visas på kartan

Enligt lagen för bekämpning av skogsskador ska rotticka i fortsättningen bekämpas i samband med alla avverkningar och inte bara till exempel i samband med förnyelseavverkning och skogsvårdande gallring. Det finns fortfarande inte någon skyldighet att bekämpa rotticka i skogar som används för forskning eller vid husbehovsavverkning. I och med statsrådets nya förordning ska rotticka bekämpas förutom i tallskogar också på torvmarker.

Lagen om bekämpning av skogsskador förpliktar till att avlägsna skadade levande träd från skogarna, medan döda och murkna träd kan lämnas kvar för att förbättra skogarnas biologiska mångfald. 

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott behandlade ändringen av lagen om bekämpning av skogsskador under hösten. Utskottet föreslog inga ändringar till det ursprungliga lagförslaget.

Ytterligare information:

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 162, fornamn.efternamn@gov.fi
Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153, fornamn.efternamn@gov.fi
 

 

Jari Leppä Natur och klimat Skogar