Hoppa till innehåll
Media

Minister Anttila: Skogsorganisationerna måste förändras enligt tidens krav

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2009 10.00
Tal -

- Skogsorganisationerna måste kunna producera tjänster som förbättrar de finländska skogsägarnas möjligheter att sköta sin skog och nyttja den på ett hållbart sätt. De bör också garantera att skogsägarna får högklassig rådgivning i alla skogsfrågor, säger jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila som leder reformen av skogsförvaltningen.

Hon öppnade det seminarium som jord- och skogsbruksministeriet ordnade för inbjudna gäster 5.2. Seminariet diskuterade på bred bas hela skogsbranschens framtid, skogscentralernas och skogsvårdsföreningarnas ställning och arbetsfördelning samt skogsforskningens och utvecklingscentral Tapios synergifördelar.

Orsaken till behovet av förnyelse är förändringar som skett i vår omvärld samt den globala ekonomin. Organisationerna inom skogsbranschen har en lång historia och de har producerat goda resultat för Finlands skogshushållning.

- Världen och samhället omkring oss förändras snabbt och organisationerna inom skogsbranschen måste förändras enligt tidens krav, konstaterade minister Anttila. Vi måste ha hela sektorns servicebehov som utgångspunkt för utvecklandet av organisationsstrukturen, börjandes från skogsägaren, poängterade minister Anttila.

Behoven av att reformera organisationerna har skrivits in i Nationella skogsprogrammet 2015, som statsrådet godkände för knappt ett år sedan. Även den arbetsgrupp som under ledning av Esko Aho utrett skogsindustrins och skogssektorns verksamhetsförutsättningar föreslår i sin rapport att skogsadministrationens utvecklingsbehov utreds.

I skogshushållningens offentliga sektor ingår Skogsforskningsinstitutet, Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Sektorn sysselsätter ca 2200 personer och statsfinansieringen uppgår till
cirka 95 miljoner euro per år. Viktiga aktörer inom sektorn är också de 113 skogsvårdsföreningarna. Den skogsvårdsavgift, en avgift av skattenatur, som de får av skogsägarna uppgår till ca 30 miljoner euro per år.

Den statliga finansieringen för skogsorganisationerna har befarats snedvrida konkurrensen och ett klagomål i ärendet har inlämnats till EU-kommissionen.

- I samband med den omorganisering som nu inletts har vi för avsikt att också noggrant gå igenom de konkurrensrättsliga frågorna, sade minister Anttila.

Beredningen av organisationsreformen fortsätter under jord- och skogsbruksministeriets ledning. Ministeriet ämnar genomföra det bakgrundsarbete som krävs för reformen i form av en öppen process, som de andra ministerierna och intressentgrupperna kan delta i. De lagstiftliga reformerna påbörjas så fort som utredningarna är klara.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Aarne Reunala, tfn 0400 437 222
specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn 040 775 60 60

Sirkka-Liisa Anttila