Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår flera åtgärder för att förvalta vildsvinsstammen och bekämpa spridningen av afrikansk svinpest

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2024 10.02 | Publicerad på svenska 23.2.2024 kl. 14.16
Pressmeddelande

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till minister Sari Essayah på fredagen. Afrikansk svinpest (ASF) är en djursjukdom som är svår att bekämpa. Bekämpningen av ASF och andra skador som vildsvin orsakar förutsätter planmässiga åtgärder för att kontrollera stammen.

Arbetsgruppen med bred sammansättning som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet har färdigställt sitt betänkande.

Arbetsgruppen hade i uppgift att dra upp riktlinjer för de åtgärder som ska vidtas för att förvalta och hantera vildsvinsstammen med stöd av jaktlagstiftningen och lagstiftningen om djursjukdomar, särskilt med beaktande av de åtgärder som behövs för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som är svår att bekämpa och som sprids lätt bland svindjur. I Finland skulle spridningen av sjukdomen ha betydande ekonomiska konsekvenser för svinhushållningen. Sjukdomen skulle också regionalt begränsa jakten och jaktturismen eller helt förhindra dessa. Det virus som orsakar afrikansk svinpest bibehåller sin förmåga att smitta exceptionellt väl.

Spridningen av afrikansk svinpest till Finland med vilda vildsvin har blivit en potentiell risk när sjukdomen har konstaterats i närområdena Estland, Sverige och Ryssland.

Bekämpning av sjukdomen och de skador som vildsvin orsakar jord- och skogsbruket och vilthushållningen samt riskerna de medför för trafikanter kräver att man vidtar planmässiga åtgärder för att kontrollera stammen.

I sitt betänkande drar arbetsgruppen upp följande riktlinjer:
•    För att förhindra spridningen av afrikansk svinpest är det viktigt med viltforskning, författningsändringar, praktisk sjukdomsbekämpning samt att tillhandahålla information, rådgivning och utbildning. Samarbetet mellan jägare, svinproducenter och myndigheter är i nyckelroll. Man måste samarbeta både på nationell och internationell nivå.
•    Uppföljningen av stammen och fångstuppgifterna ska vara omfattande och högklassiga. Prover av fällda vildsvin ska lämnas till Livsmedelsverket.
•    Åtgärder för att minska vildsvinsstammen i Finland fortsätter. På medellång sikt är målet att halvera stammen. Utanför koncentrationerna av vildsvin i Östra Nyland och Sydöstra Finland är målet att vildsvin främst ska påträffas sporadiskt, och bestånden ska inte heller tillåtas bli tätare eller permanenta.
•    Siktanordningar för nattskytte ska tillåtas vid jakt på vildsvin utan dispens. Statsrådet har redan godkänt regeringens proposition.
•    Läget med vildsvinspopulationen och ASF bör följas noggrant också i Europa. Resenärer ska inte hämta med sig vildsvin från EU-medlemsstater där afrikansk svinpest förekommer, även om det enligt importbestämmelserna är tillåtet utanför restriktionszonerna.
•    Om sjukdomen konstateras i Finland krävs det myndighetsåtgärder som djurhälsomyndigheterna informerar om. Åtgärder för att utrota sjukdomen kommer vid behov att vidtas i samarbete med en expertgrupp bestående av veterinärer, jägare och biologer.

I arbetsgruppen som lämnat sitt betänkande fanns representanter för jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Suomen sikayrittäjät ry, Finlands Jägarförbund rf, Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, Sydöstra Finlands och Nylands regionala viltråd, Djurens hälsa ETT rf.

Bilagor
Arbetsgruppens betänkande
Bedämning av vildsvinsstammen som produceras av Naturresursinstitutet (pressmeddelande januari 2024)
Vad är afrikansk svinpest? (Livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information
Vesa Ruusila, ordförande för arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin, jord- och skogsbruksministeriet, 029 516 2051, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Mat och jordbruk Skogar Vilt