Hoppa till innehåll
Media

Ett lagförslag om stöd för beskogning av impediment lämnades till riksdagen för behandling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2020 11.30 | Publicerad på svenska 5.10.2020 kl. 12.01
Pressmeddelande
Metsitys, beskogning

Regeringen lämnade i dag en proposition med förslag till lag om stöd för beskogning av områden som inte längre är i användning. Detta stödsystem som är nytt har sin grund i regeringsprogrammets mål att stärka kolsänkorna och kollagren och minska utsläppen från markanvändningssektorn. Också förslaget att förlänga den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, det vill säga Kemera-lagen, ska lämnas till riksdagen för behandling.

Beskogningsstöd ska beviljas för beskogning av så kallad impedimentmark, såsom åkerskiften som är olämpliga för jordbruk och gamla torvutvinningsområden. Arealen impedimentmark som är lämplig för beskogning uppgår till ungefär 120 000 hektar. Avsikten är inte att beskoga åkrar som är i aktiv odling. Ett villkor för stödet är att åkerarealen inte har fått jordbruksstöd efter 2019.

-    Beskogningsstödet ska stärka kolsänkorna och öka arealen skogsmark. Ytterligare uppmuntrar stödet markägare att plantera ny skog. Öppna områden som är viktiga med tanke på aktiv livsmedelsproduktion, landskap och naturens biologiska mångfald omfattas inte av stödsystemet, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Beskogningsstödet är ett av målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram som går ut på att vi ökar kolsänkorna och –lagren och minskar växthusgasutsläppen från markanvändningssektorn. Till exempel på torvmarker minskar beskogningen efter 15 år utsläppen av växthusgaser men cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per år per hektar jämfört med att markerna inte beskogas. Efter 45 år är minskningen ungefär 17 ton per hektar.

Stöd för beskogning ska beviljas privata markägare. Stödet som består av en fast kostnadsersättning och ett skogsvårdsarvode baserar sig på genomsnittliga kalkylerade kostnader per hektar. Det område som ska beskogas ska vara ett enhetligt område på minst 0,5 ha, i genomsnitt minst 20 meter brett. Området ska vara naturligt och vattenhushållningsmässigt lämpligt för skogsodling och området har inte tidigare fått beskogningsstöd. Syftet med stödet är att skapa ett permanent skogsområde, vilket innebär att stöd för beskogning inte beviljas till exempel för odling av julgranar. Skyldigheten att vårda beskogade områden och bevara dem som skogsmark varar i 10 år. Bestämmelser om stödets storlek och om övriga villkor utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt planerna ska ett utkast till förordning sändas på remiss i början av november. 

När stöd beviljas, beaktas bland annat naturens biologiska mångfald, landsbygdsmiljön, vattenhushållningen och planbegränsningarna. Skogscentralen ber närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om de här frågorna. Stöd beviljas inte till exempel för beskogning av områden med betydande miljö- och naturvärden, såsom ängar, svedmarker, torrängar och hagmarker. Målet är att de beskogade områdena också främjar biodiversitet, till exempel så att man odlar flera trädslag.

Den nya lagen om beskogningsstöd avses träda i kraft vid ingången av 2021 och gälla till utgången av 2023. Beskogningsstöd ska sökas hos skogscentralen. Ansökan börjar vid ingången av mars 2021. Beskogningsåtgärder får inte inledas innan stödbeslutet har fattats.

Kemera-lagens giltighetstid förlängs, ett nytt incitamentsystem bereds 

Regeringen lämnade i dag till riksdagen också en proposition med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, det vill säga Kemera-lagen, som nu gäller fram till utgången av 2020. Lagens giltighetstid ska förlängas med tre år, det vill säga att vid behov gäller lagen fram till utgången av 2023. 

-    En aktiv skogsvård i rätt tid är väldigt viktig för virkesproduktionen, skogarnas hälsa och tillväxt samt kolsänkorna. På grund av den längre giltighetstiden kommer systemet med skogsbrukets incitament att fortsätta utan avbrott under tiden vi bereder ett nytt incitamentsystem, säger minister Jari Leppä.

Kemera-lagen måste ändras eftersom reformen av riktlinjerna för statligt stöd har dragit ut på tiden i EU. Den förlängda giltighetstiden ger en möjlighet att ta fram ett nytt incitamentsystem utifrån de kommande riktlinjerna för statligt stöd. Systemet ska införas så fort som möjligt. Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av året.

Mer information:

Beredningen

Beskogningsstöd

  • Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 350, kaisa.pirkola(at)mmm.fi 
  • Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 153, maija.kaukonen(at)mmm.fi
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
  • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)mmm.fi

Kemera-lagen

  • Niina Riissanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 162 339, niina.riissanen(at)mmm.fi
  • Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 451, kirsi.taipale(at)mmm.fi
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi
     
Jari Leppä Skogar Stöd