Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om jakt på varg trädde i kraft i dag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2023 12.18 | Publicerad på svenska 11.12.2023 kl. 16.26
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade i dag en förordning om jakt på varg, enligt vilken högst 28 dispenser får beviljas för jakt på varg utanför renskötselområdet. Förordningen gör det möjligt att bevilja dispens också i stamvårdande syfte, om förutsättningarna för det uppfylls i enskilda fall.

Enligt förordningen kan Finlands viltcentral med stöd av jaktlagen bevilja högst 28 dispenser för jakt på varg utanför renskötselområdet under jaktåret 2023–2024.

Varje beslut om dispens fattas av Finlands viltcentral efter prövning från fall till fall.

Enligt regeringsprogrammet ska rovdjurspolitiken skötas på ett sätt som också beaktar social hållbarhet. Stamvårdande jakt på stora rovdjur tryggas genom lagstiftningen. Det arbete som redan inletts för att möjliggöra stamvårdande jakt på varg fortsätter i enlighet med riksdagens beslut.

Det föreslagna antalet på 28 djur i fråga om största tillåtna bytesmängd utgör cirka 9 procent av stammens genomsnittliga storlek i mars och cirka 7 procent av stammens uppskattade genomsnittliga storlek i november. Vargstammen i Finland har vuxit sedan 2017. Om antalet vargar som flyttar bort eller av okänd anledning dör inte i ändrar väsentligt jämfört med de senaste åren kommer dispenskvoten på 28 vargar inte att äventyra uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus för vargen.

Inga ändringar gjordes i förordningen på basis av remissbehandlingen.

Största delen av remissinstanserna ansåg att den största tillåtna bytesmängden för varg är för liten för att skador och hot orsakade av varg ska kunna avvärjas.

En del av remissinstanserna ansåg att förordningen utfärdas för tidigt och att antalet dispenser är för stort med tanke på skyddet av arten och efterlevnaden av habitatdirektivet. En del ansåg å sin sida att det föreslagna antalet är motiverat, men ansåg att genomförandet av stamvårdande jakt trots förordningen är utmanande med tanke på den senaste tidens rättspraxis.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning fastställer ramarna inom vilka de olika målen i fråga om vargen kan samordnas, det vill säga, inom vilka vargkonflikterna kan minskas utan att skyddet av arten äventyras. Förordningen gör det möjligt att bevilja dispens även i stamvårdande syfte, om förutsättningarna för det uppfylls i fråga om ett godtagbart syfte, brist på annan lämplig lösning och uppnåendet av en gynnsam bevarandestatus. 

Bilagor:
Förodningen och promemorian finns på ministeriets webbplats

Ytterligare information:
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi