Hyppää sisältöön
Media

Susiasetus astui tänään voimaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2023 12.18
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö antoi tänään susiasetuksen, jonka mukaan suden metsästykseen saa myöntää enintään 28 poikkeuslupaa poronhoitoalueen ulkopuolella. Asetus mahdollistaa metsästysluvan myöntämisen myös kannanhoidollisella perusteella, mikäli tapauskohtaiset edellytykset sille täyttyvät.

Asetuksen mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeuslupia metsästyslain nojalla enintään 28 suden metsästämiseksi poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2023–2024. 
Suomen riistakeskus tekee kunkin haetun luvan kohdalla tapauskohtaisen harkinnan luvan perusteista.

Hallitusohjelman mukaan ”Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Jo aloitettua työtä kannanhoidollisen sudenmetsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan eduskunnan päätöksen mukaisesti.”

Ehdotettu 28 suden suurin sallittu saalismäärä olisi noin 9 prosenttia maaliskuun kanta-arvion vaihteluvälin keskiarvosta ja 7 prosenttia ennustetusta marraskuun kannan koon vaihteluvälin keskiarvosta. Suomen susikanta on kasvanut vuodesta 2017 saakka. Jos tuntematon kuolleisuus tai poismuutto eivät olennaisesti muutu viime vuosina vallinneesta tilanteesta, toteutuessaankaan kiintiö ei vaaranna suden suotuisan suojelutason saavuttamista.

Asetukseen ei tehty lausuntokierroksen perusteella muutoksia. 

Suurin osa lausunnonantajista piti suden suurinta sallittua saalismäärää liian alhaisena suden aiheuttamien vahinkojen ja uhan torjumiseksi. Osa lausunnonantajista piti asetusta ennenaikaisena ja määrää suurena suden suojelun ja luontodirektiivin noudattamisen näkökulmasta. Osa taas piti esitettyä määrää perusteltuna, mutta katsoi kannanhoidollisen metsästyksen toteutumisen asetuksesta huolimatta haasteelliseksi viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus asettaa puitteet, joiden sisällä suteen liittyviä erilaisia tavoitteita voidaan sovittaa yhteen eli vähentää susikonflikteja vaarantamatta lajin suojelua. Asetus mahdollistaa lupien myöntämisen myös kannanhoidollisella perusteella, mikäli edellytykset sille täyttyvät hyväksyttävän päämäärän, muun tyydyttävän ratkaisun ja suotuisan suojelutason saavuttamisen suhteen.

Liitteet:
Susiasetus ja muistio ovat luettavissa ministeriön sivulla
Lisätiedot:
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi