Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om krisstöd till jordbruket på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2023 16.55 | Publicerad på svenska 16.8.2023 kl. 16.47
Pressmeddelande

Finland får cirka 4,2 miljoner euro i krisstöd från Europeiska garantifonden för jordbruket. Därtill kan stödet kompletteras med nationell finansiering. Enligt det utkast till förordning som sändes på remiss ska krisstödet riktas till de jordbrukare som också får EU:s inkomststöd till unga jordbrukare. Remisstiden går ut den 4 september 2023.

Idag inleds remissbehandlingen av utkastet till statsrådets förordning om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet. Det är fråga om ett EU-finansierat krisstöd vars syfte är att lindra de negativa effekterna orsakade av undantagsförhållandena under den pågående vegetationsperioden. Stödet ska även lindra andra negativa effekter på jordbrukssektorn förorsakade av internationella kriser.

Det är fråga om en ny form av stöd, som föreslås betalas till de jordbrukare som också får EU:s stöd till unga jordbrukare. Om det begränsade anslaget delades ut exempelvis för varje hektar åker, skulle stödets effekt minska på ett avgörande sätt. Därför är det motiverat att rikta stödet till exempel till unga jordbrukare. 
 
"Unga jordbrukare som nyligen har etablerat jordbruk är i en svagare ställning än andra jordbrukare eftersom räntorna har stigit och priserna på marknaden för insatsvaror fluktuerar oförutsägbart. Jag anser att det ligger i allas intresse att rikta stödet uttryckligen till framtidens aktörer", konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.
 
Avsikten är att förordningen ska utfärdas innan en eventuell andra tilläggsbudgetproposition för 2023 lämnas. Detta för att skyldigheten att underrätta Europeiska kommissionen om stödets innehåll ska hinna fullgöras senast den 30 september 2023. Krisstödet kan även kompletteras med nationell finansiering. Användningen av nationella medel preciseras i samband med behandlingen av tilläggsbudgeten.

Begäran om remiss

Mer information: 

Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 473 6221
Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191