Hoppa till innehåll
Media

Förslag om stöd för el och gödselmedel till jordbruket har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2023 17.12 | Publicerad på svenska 11.1.2023 kl. 12.12
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett temporärt stöd för el och gödselmedel till jordbruket. Stödet ska delvis kompensera jordbrukarna för att produktionskostnaderna har ökat till följd av att priserna på el och gödselmedel har stigit. 

Stödet för el och gödselmedel ska bidra till att säkerställa att den inhemska produktionen fortsätter och att försörjningsberedskapen bevaras i en situation där produktionens lönsamhet och verksamhetsutövarnas likviditet har försämrats. Höjda producentpriser har endast delvis täckt de höjda produktionskostnaderna.
 
Kostnadsstöd för el och gödselmedel kan beviljas som statligt stöd enligt meddelandet från Europeiska kommissionen om en tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina och en särskild anmälan till kommissionen. Statskontoret ska enligt förslaget vara statsbidragsmyndighet.
 
I regeringens proposition föreslås att elstödet ska basera sig på tidigare elförbrukning. Stödet ska delvis ersätta elenergikostnader som överstiger ett visst tröskelvärde. Stödet ska enligt förslaget inte omfatta förmånliga elavtal utan endast dyrare elpriser.
 
Sedan vårvintern 2022 har marknadsläget för oorganiska gödselmedel för jordbruket varit särskilt ostadigt. Priserna har stigit exceptionellt mycket, vilket har varit synnerligen svårt för jordbrukarna. I regeringens proposition föreslås ett kostnadsstöd som delvis ska kompensera för det höga priset på gödselmedel som köpts efter ingången av juni 2022.
 
Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. På grund av tidsramarna för tilläggsbudgeten är propositionen brådskande, och därför har man varit tvungen att avvika från anvisningarna om remisstidens längd. Propositionen är på remiss den 10–17 januari 2023.

Efter remissbehandlingen fattar regeringen beslut om den slutliga utformningen av stödet för el och gödselmedel till jordbruket.

Begäran om utlåtande
Propositionens huvudsakliga innehåll

JSM: På remiss

Mer information: 
Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 050 5997, pertti.hakanen(at)gov.fi