Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ändring av fördelningskriterierna för stödet till bybutiker på remiss fram till 8.4

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2024 10.19 | Publicerad på svenska 22.3.2024 kl. 10.25
Pressmeddelande

Enligt förslaget ska stödet till bybutiker i fortsättningen beviljas bybutiker på glesbygden och på kärnlandsbygden. Det behövs en ändring i stödfokus eftersom det disponibla anslaget har minskat. Dessutom ska man i förordningen göra sådana uppdateringar av författningshänvisningar som föranleds av de nya statsstödsbestämmelserna.

I planen för de offentliga finanserna 2024–2027 har det anvisats ett årligt anslag på 1 miljon euro för bybutiksstödet. Riksdagen godkände dessutom en engångshöjning av bybutiksstödet i statsbudgeten för 2024, enligt vilken anslaget för 2024 är 1,25 miljoner euro. Det anslag som beviljats 2021 och 2023 har varit 2 miljoner euro.
Det är viktigt att upprätthålla stödets genomslagskraft. Genom den nu föreslagna fördelningen skulle i synnerhet livskraften på glesbygden och på kärnlandsbygden stödas. Avlägsna och glest befolkade områden behöver särskilda åtgärder för att upprätthålla livskraften.
”Bybutikerna som centrum för många tjänster erbjuder förutom butikstjänster också andra tjänster som stärker regionens livskraft. Bybutikernas roll i synnerhet i glesbygden är betydande också på annat sätt än som tillhandahållare av butikstjänster”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Enligt en utvärdering av stödperioden 2022–2023 för bybutiksstödet anser kommunerna att bybutikerna och stödet till dem exempelvis har samband med bosättningområdenas dragningskraft eller att de minskar skyldigheterna att öka kollektivtrafiken och servicetrafiken. Dessutom betonar forskare och experter bybutikernas och stödets effekter på ökad delaktighet. 
Ändringen av stödet till bybutiker kan genomföras genom en förordning av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet har till intressentgrupper sänt en begäran om utlåtande om ändringen av förordningen.

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden, utkastet till förordning samt motiveringspromemorian finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Utlåtanden ska lämnas in senast den 8 april 2024.

Bakgrund:

Statsrådet godkände i mars 2019 en förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden. Genom förordningen genomfördes försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter. Förordningen uppdaterades i juni 2021 för en andra försöksperiod i och med utvidgningen av stödområdet. Stödområdet utvidgades till att omfatta alla landsbygdsområden. Förordningen uppdaterades på nytt i februari 2023, då stödet för bybutiker blev permanent.

Ytterligare upplysningar: 

Laura Latvakoski, specialsakkunnig, tfn 0295 162054
Markus Lounela, lagstiftningsråd, tfn 0295 162052
e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 

Landsbygd