Hoppa till innehåll
Media

Gränsvärden för halter av PFAS i livsmedel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2023 16.09
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de största tillåtna halterna av högfluorerade ämnen (PFAS) i livsmedel. Gränsvärdena har tillämpats från och med den 1 januari 2023. PFAS i livsmedel kan komma från jord, vatten, djurfoder eller utrustning eller förpackningsmaterial som har använts vid tillverkning eller transport av livsmedlen.

De gränsvärden som nu har fastställts gäller ägg, fisk, kräftdjur och musslor samt kött och inälvor av produktionsdjur och vilt. Om gränsvärdena överskrids, får livsmedlen inte släppas ut på marknaden och inte användas som ingredienser i livsmedel.

PFAS är organiska föreningar som används i industriella produkter och produkter avsedda för konsumenter. De används bland annat i smutsavvisande ytbehandlingsmedel för tyger och mattor, i fettavvisande ytbehandlingsmedel för livsmedelsförpackningar av papper eller kartong och i brandsläckningsskum. Det finns numera strikta begränsningar för användning av PFAS-föreningar, eftersom de är skadliga för hälsan och bryts ned mycket långsamt i miljön.

Eftersom ämnena är så persistenta i miljön så förekommer det fortfarande PFAS i livsmedel. Därför har Europeiska kommissionen sett det som viktigt att fastställa gränsvärden för PFAS i livsmedel i kommissionens förordning (EU) 1881/2006. Gränsvärdena har tillämpats från och med den 1 januari 2023. Sedan tidigare finns fastställda gränsvärden för PFAS i dricksvatten inom EU. Det har också förts diskussion inom EU om halter av PFAS i djurfoder. Det är meningen att det ska samlas in uppgifter om PFAS-halter i djurfoder från hela EU, så att man kan fastställa gränsvärden även för foder.

Halterna av PFAS kommer i Finland att övervakas i de kategorier av livsmedel som förordningen gäller. Hittills har halterna av PFAS undersökts regelbundet i synnerhet i fisk. Halterna har i huvudsak legat klart under de gränsvärden som nu har fastställts. I Finland pågår ett projekt där halten av främmande ämnen, bland annat PFAS, undersöks i stor utsträckning både i fisk i Östersjön och i insjöfisk. I projektet bedöms också om de nationella rekommendationerna för intag av fisk är tillräckligt uppdaterade. 

Ytterligare information:

Elina Pahkala, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 006

Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 305
 

Komissionens ändringsförordning (EU) 2022/2388 

Mer information om PFAS-föreningar på THL:s webblats (på finska)

Information om projektet EU-fiskar IV på Livsmedelsverkets webbplats