Hoppa till innehåll
Media

Reglerna för ersättning av skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur fö

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2009 12.15
Pressmeddelande -

Regeringen har idag godkänt viltskadelagen. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen 27.2. Lagen innehåller stadganden om grunderna för ersättning för skador av vilt och om de förfaranden som skall iakttas vid beviljande av ersättning. Även återbäring av ersättningar beviljade på felaktiga grunder skall hädanefter regleras i lag istället för genom statsrådets förordning. Lagen träder i kraft 1.12.2009.

Orsaken till att lagen träder i kraft så sent är att den s.k. notifikationen som görs till kommissionen drar ut på tiden. Det här beror på att kommissionen är fullt upptagen med behandlingen av lantbrukets nordliga stöd. Kommissionen kan behandla viltskadelagen först efter behandlingen av det nordliga stödet. Genom att lagen träder i kraft så pass sent vill man försäkra sig om att kommissionen och de finländska myndigheterna har tillräckligt med tid att diskutera viltskadelagen.

Föreskrifterna om ersättning av rovdjursskador ändras så att självrisken på 250 euro som avdras från ersättningen försvinner. Skador som rovdjur förorsakat på odlingar, djur, lösöre, renar och skog ersätts till fullt belopp ifall den sammanlagda skadan som sökanden förorsakats under ett kalenderår uppgår till över 170 euro. Under de senaste åren har älgskadorna minskat medan skador förorsakade av vitsvanshjort har ökat.

Ersättningsgrunderna för renskador ändras så att en vuxen ren eller en renkalv ämnad för avel som dödats av ett stort rovdjur inte längre ersätts med ett belopp som motsvarar två gånger det gängse värdet utan istället en och en halv gång. Vid renskador ersätts renägaren med högst ett belopp som motsvarar det gängse värdet. Ifall ägaren är okänd betalas ersättningen till renbeteslaget. Skador orsakade av stora rovdjur har ökat under de senaste åren. Trafikskador vållade av hjortdjur och stora rovdjur ersätts inte längre eftersom det är möjligt att försäkra sig mot skadorna.

Närmare bestämmelser utfärdas genom statsrådets förordning. Frågor av teknisk natur regleras genom jord- och skogsbruksministeriets eller Landsbygdsverkets föreskrifter. Jaktlagens stadgande om ersättning av skador förorsakade av rovdjur ersätts med en hänvisning till den nya lagen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Pentti Lähteenoja, tel. 040 717 1698
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tel. 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila