Hyppää sisältöön
Media

Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaussäännökset uudisteta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2009 12.15
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt riistavahinkolain. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 27.2. Laki sisältää säännökset riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausten maksamisen perusteista ja niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä. Myös perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä säädetään jatkossa riistavahinkolaissa. Laki tulee voimaan 1.12.2009.

Myöhäinen voimaantulo johtuu komissiolle tehtävän ns. notifioinnin viivästymisestä. Viivästyminen johtuu maatalouden pohjoisen tuen käsittelyn aiheuttamasta kiireestä komissiossa. Komissio pääsee käsittelemään riistavahinkolain yhteisöoikeuden mukaisuutta vasta pohjoisen tuen käsittelyn jälkeen. Myöhäisellä voimaantuloajalla halutaan varmistaa riittävä aika komission ja Suomen viranomaisten välisille keskusteluille riistavahinkolaista.

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat säännökset muuttuvat niin, että korvauksesta vähennettävästä 250 euron omavastuusta luovutaan. Riistaeläinten aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto-, poro- ja metsävahingot korvataan ilman euromääräistä rajoitusta, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa. Viime vuosina hirvivahinkojen määrä on vähentynyt kun taas valkohäntäpeurojen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet.

Porovahinkojen korvaamisen perusteita muutetaan niin, että suurpedon tappamaa aikuista poroa tai siitosvasaa ei enää korvata käyvältä arvoltaan kaksinkertaisena vaan puolitoistakertaisena. Porovahingosta maksettava korvaus maksetaan enintään käypään arvoon asti poronomistajalle. Jos omistajaa ei tiedetä, korvaus maksetaan paliskunnalle. Suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat olleet viime vuosina kasvussa. Hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvata, koska niiden varalle voi hankkia vakuutuksen.

Lakia tarkentavat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Teknisluonteisista seikoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tai Maaseutuviraston
määräyksellä. Metsästyslakiin sisältyvä riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskeva säännös korvataan viittauksella uuteen lakiin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, puh. 040 717 1698
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila