Hoppa till innehåll
Media

Jaktkvoten för björn är 180 individer - nästan hälften mindre än förra säsongen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2023 15.31 | Publicerad på svenska 19.5.2023 kl. 15.50
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning fastställt jaktkvoten för björn till 180 individer under jaktsäsongen 2023–2024. Kvoten är 166 björnar färre än under den föregående säsongen. Finlands viltcentral fattar beslut om hur dispenserna fördelas.

Utanför renskötselområdet är kvoten det kommande jaktåret 130 björnar, det vill säga 146 björnar färre än året innan. Kvoten i renskötselområdet har fastställts till 50 björnar, vilket är 20 färre än i fjol. I den östra delen av renskötselområdet är kvoten 45 och i den västra delen 5 björnar.

Det är Finlands viltcentral som fattar besluten om hur dispenserna ska fördelas. Utöver de dispenser som grundar sig på kvoten kan Finlands viltcentral bevilja dispenser också för fällande av björnar som orsakar skada eller hot. Dessa skadebaserade dispensers antal är inte heller i fortsättningen begränsat. Tidigare år har endast ett fåtal sådana dispenser beviljats, och de har då beviljats inom renskötselområdet.

Vid fastställandet av kvoten används uppskattningar av stammens storlek och beskattningsprognoser

Björnstammen beräknas bestå av 1 740–1 925 individer före den jaktsäsong som inleds i augusti 2023. Enligt beräkningen är björnstammen cirka 20 procent mindre än vid tidpunkten för den föregående beräkningen 2021, då den beräknades bestå av 2 250–2 400 individer. Siffrorna är inte absoluta fakta om antalet björnar, utan en uppskattning av björnstammens storlek. 

Det totala antalet observationer var 18 procent färre 2022 än 2021. Antalet observationer av björnkullar minskade med 33 procent 2022 jämfört med 2021. År 2022 var antalet observationer mindre än någonsin under perioden 2013–2021.

Jord- och skogsbruksministeriet använder Naturresursinstitutets beskattningsprognoser för att reglera björnstammen. En prognosmodell för hållbar beskattning utarbetas utifrån förändringarna i björnstammen och den realiserade beskattningsgraden. 

Enligt Naturresursinstitutet klarar Finlands björnstam av en beskattning på cirka 16 procent i renskötselområdet och en beskattning på 13 procent i övriga delar av landet utan att stammen minskar. 

En stark björnstam regleras genom stamvårdande jakt

Björnen hör till de strikt skyddade arterna enligt Europeiska unionens habitatdirektiv. Björnen klassificeras inte som hotad, och den kan påträffas överallt i Finland. Den finska björnstammen är så stor att det inte är möjligt att hantera de sociala, ekonomiska eller ekologiska problem som björnstammen medför endast genom att fälla vissa individer som orsakar skada eller säkerhetshot. Därför har björnstammen i Finland reglerats genom så kallad beståndsvårdande jakt. 

Med beståndsvårdande björnjakt strävar man huvudsakligen efter att

  • björnarna ska förbli folkskygga för att minska potentiella konflikter
  • begränsa stammens tillväxthastighet i områden dit björnen håller på att återvända eller där björnstammen har varit sällsynt för att säkerställa anpassningen till arten och därmed acceptansen för den 
  • bevara björntätheten på en sådan nivå att olägenheterna och skadorna för mänsklig verksamhet, produktionsdjur och frilevande vilt är socialt, ekonomiskt och ekologiskt acceptabla.

Honor med ungar samt ungar yngre än ett år är fridlysta. På detta sätt undviker man att jakten riktas mot honor som har en nyckelroll i björnstammens reproduktion. 

De fällda björnarna är till största delen hanar. De är i allmänhet också relativt unga, vilket delvis beror på att en stor del av de vuxna hanarna i östra Finland vandrar till Ryssland innan jaktsäsongen börjar. Björnarnas vandringar fram och tillbaka över gränsen har från och med mitten av 1990-talet ökat björnstammens genetiska mångfald utanför renskötselområdet.

Björnarna orsakade mer renskador än tidigare

Flest skador orsakar björnen i renskötselområdet. I fjol rapporterades 1 052 björndödade renar, medan antalet året innan var 752. Det inrapporterade antalet 2022 motsvarar ett totalt ersättningsbelopp på cirka 1 930 000 euro. Endast 74 procent av skadorna på ren kunde ersättas under våren, men jord- och skogsbruksministeriet ansöker genom en tilläggsbudget om mer anslag för att de skadelidande ska kunna ersättas till fullt belopp.

I fjol orsakade björnar också 174 husdjursskador, som det betalades ersättning för till ett belopp av sammanlagt 181 000 euro. Merparten av dessa var skador på biodlingar. Björnar orsakade också skador på jordbruksgrödor och bärgad skörd till ett värde av cirka 78 000 euro.

Förordning och bakgrundspromemoria:

Mer om detta tema:

Ytterligare information:

Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229 
fornamn.efternamn@gov.fi
 

Lagstiftning Vilt