Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om en förordning som gäller jakt på varg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2023 15.00 | Publicerad på svenska 3.11.2023 kl. 17.09
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller dispens för jakt på varg sänds på remiss. I förordningen föreslås det att 28 dispenser för jakt på varg utanför renskötselområdet beviljas. Genom förordningen fastställs maximiantalet dispenser, vilka beviljas utifrån Finlands viltcentrals prövning från fall till fall.

I enlighet med regeringsprogrammet har jord- och skogsbruksministeriet berett en förordning som gäller maximiantalet dispenser som kan beviljas för att avvika från fredningen av varg.

I Finland finns det på vissa ställen så pass stora koncentrationer av varg att de måste motverkas genom stamvårdande jakt. 

Enligt regeringsprogrammet ska rovdjurspolitiken skötas på ett sätt som också beaktar social hållbarhet. Stamvårdande jakt på stora rovdjur tryggas genom lagstiftningen. Det arbete som redan inletts för att möjliggöra stamvårdande jakt på varg fortsätter i enlighet med riksdagens beslut.

”I motiveringarna till förordningen är det viktigt att utnyttja tillgängliga forskningsdata och beakta den sociala hållbarheten. I Finland finns det på vissa ställen koncentrationer av varg, som för att kunna motverkas kräver stamvårdande jakt. Syftet med att undantagsvis tillåta jakt på varg är att förhindra de skador som vargar orsakar och att återställa vargens naturliga skygghet för människan, som är nödvändig för samexistensen mellan människa och varg. De egentliga besluten om dispenser fattas dock av Finlands viltcentral utifrån prövning från fall till fall", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Det föreslagna antalet på 28 djur i fråga om största tillåtna bytesmängd utgör cirka 9 procent av stammens genomsnittliga storlek i mars och cirka 7 procent av stammens uppskattade genomsnittliga storlek i november. 

I den största tillåtna bytesmängden beaktas de uppgifter som fås om vargar som utanför renskötselområdet har dött på andra sätt än vid jakt. Dessa dras av från den totala tillåtna bytesmängden. Antalet vargar som har dött på grund av andra orsaker än jakt har, vad man känner till, som störst varit 28 per år. Detta antal bedöms ha en neutral effekt på bibehållandet av en gynnsam bevarandestatus för vargen, och möjliggör därmed alltså en fortsatt tillväxt av vargstammen.  Vargstammen i Finland har vuxit sedan 2017.

Mer information: Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi
Bilagor: Begäran om utlåtande om förordning om jakt på varg 2023-2024