Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets projekt Klimatåtgärder inom markanvändningssektorn har målet att stärka nettosänkan avsevärt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 18.04 | Publicerad på svenska 26.8.2020 kl. 16.56
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med ett omfattande åtgärdspaket som gäller markanvändningssektorn. Syftet är att minska växthusgasutsläppen från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt att bevara och stärka kolsänkor och kollager. Den eftersträvade nettoeffekten är minst 3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2035.

I regeringsprogrammet ingår flera klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen och som hjälper att uppnå målet Klimatneutralt Finland 2035. Ministeriets projekt ska genomföra dessa åtgärder.

Projektet består av tre delområden: ett klimatsäkert jordbruk, ett klimatsäkert skogsbruk och andra åtgärder som hänför sig till förändringar i markanvändningen, såsom minskad avskogning och anläggande av våtmarker.

Det behövs dock ännu mer information som grund för åtgärderna. Därför bereds det ett informationsprogram och ett omfattande forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram i anslutning till projektet. Också konkreta försök och pilotprojekt har en nyckelroll i projektet.

Webbinariet lockade deltagare

Närmare 300 deltagare som representerade olika instanser hade anmält sig till projektets öppningsseminarium som på grund av coronapandemin ordnades i form av ett webbinariun. Projektets centrala mål är att få hela samhället med i klimattalkot inom markanvändningssektorn. Även enskilda människor kan genom sina beslut påverka hur man producerar mat i framtiden och vilka råvaror man använder för att tillverka andra produkter.

Ur klimatsynpunkt är jord- och skogsbruket en helt exceptionell ekonomisk sektor eftersom det samtidigt är möjligt att producera förnybara råvaror och livsmedel och ta upp kol. Ingen annan sektor har denna egenskap, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i öppningsanförandet.

Ministern underströk också markanvändningssektorns roll när det gäller att åstadkomma grön tillväxt och ekonomisk återhämtning. Från icke-förnybara naturresurser är vi enligt honom på väg mot en bioekonomi och cirkulär ekonomi som baserar sig på förnybara naturresurser.

Av samma åsikt om markanvändningssektorns potential är överdirektör Tuula Packalen, ny avdelningschef för ministeriets naturresursavdelning.

– När skogar växer tar de upp kol ur atmosfären och lagrar det i träd och i marken. Kol lagras också i långlivade träprodukter, såsom träbyggnader. Biomassa från skogar och grödor kan också ersätta icke-förnybara råvaror och energikällor. Hela livsmedelssystemets hållbarhet kan förbättras genom ökad energi- och materialeffektivitet och minskade utsläpp från matproduktionen, sade Tuula Packalen.

Det avslutande anförandet hölls av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio som betonade betydelsen av konkreta klimatåtgärder och en regionalt balanserad utveckling. Även forskningsprogramchef Johanna Kohl, direktör Juha Nousiainen som arbetar med programmet Valios klimatneutrala mjölkkedja, lantbruksföretagaren Tony Hyden från andelslaget Lapinjärven Farmarit samt kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi från Forststyrelsen höll presentationer på webbinariet.

Mer information:
Heikki Granholm, forstråd, projektgruppens ordförande, tfn 029 516 2130, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi CAP Forskning och utveckling Jari Leppä Klimatförändring Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Naturresurser Närmat Produktionsdjur Skogar Skogsprogram Stöd Vatten