Hoppa till innehåll
Media

Jord-och skogsbruksministeriets undantagsfinansiering: Utevecklingsunderstöd till fiskeguider och andra aktörer inom fisketurismen vid störningar på marknaden till följd av coronaviruspandemin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2020 11.08 | Publicerad på svenska 10.9.2020 kl. 11.24
Pressmeddelande

Syftet med understödet är att hjälpa fisketuristföretag att minimera coronaviruspandemins skadliga effekter samt att uppmuntra företagen till sysselsättning. Det understöd som beviljas kan i regel inte överstiga 30 procent av företagets omsättning. Utvecklingsprojektets kostnader ska också stå i proportion till innehållet i det projekt som företaget föreslår. När det gäller nystartade företag undersöker man om coronaviruspandemin har minskat företagets omsättning så pass mycket att det är ändamålsenligt att godkänna att understödet överskrider taket på 30 procent.

För vem?

Understöd kan oberoende av företagsform beviljas fiskeguider och fisketuristföretag

 • som drabbats av tillfälliga marknadsstörningar på grund av coronaviruset och
 • som vill förnya sig och stärka sin kompetens.

Det understöd som jord-och skogsbruksministeriet beviljar är de minimis-stöd och för att understöd ska fås förutsätts det att det finns utrymme i företagets de minimis-kumulation.

Understödet som beviljas i form av de minimis-stöd kan uppgå till högst 200000 euro under det pågående beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Mottagaren av understödet svarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som olika instanser (till exempel ministerier, myndigheter som är underställda ministeriet, Business Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) har beviljat inte överstiger detta belopp. Allt offentligt stöd till företag är inte de minimis-stöd.Att det gäller de minimis-stöd framgår av stödbeslutet, där det ingående beloppet av de minimis-stöd konstateras och det hänvisas till Europeiska unionens förordning om stöd av mindre betydelse.

Understöd kan beviljas i hela landet (men inte på Åland).

För vilket ändamål kan understöd sökas?

Understöd kan beviljasför

 • lägesanalyser och/eller
 • utvecklingsåtgärder.

1. Lägesanalyser

Företaget kan utreda och planera

 • företagets verksamhet
 • nya affärsverksamheter,
 • organisering av tjänsterna vid marknads-och produktionsstörningar orsakade av coronaviruspandemin och därefter.

I samband med utbetalningsansökan ska det lämnas in en slutrapport om de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Understödet för lägesanalys

 • Understödet kan uppgå till högst 80 procent av de kalkylerade kostnaderna som ligger till grund för understödet.
 • Understödet kan dock uppgå till högst 5 000 euro.
 • I förskott kan betalas högst 70 procent.

Godtagbara kostnader är

 • kalkylerade löneutgifter för personer som arbetar i företaget.
  • Vid beräkningen av antalet personer som ligger till grund för understödet räknas som en person sådana personer som arbetar i företaget i genomsnitt minst 30 timmar/vecka. Vid beräkningen av antalet personer kan man beakta de sammanlagda arbetstiderna för flera personer som deltar i projektet så att denkrävda genomsnittliga minimiarbetstiden (30 timmar/vecka) utgörs av till exempel två skilda personers sammanlagda arbetsinsats.
 • Indirekta kostnader (bland annat arbetsgivaravgifter) som utgör högst 50 procent av de kalkylerade löneutgifterna.

När det gäller löneutgifter används det standardiserade kalkylerade lönebeloppet på 2 000 euro/person som arbetar i företaget, oberoende av den lön som faktiskt betalats till personen. I ansökan uppger företaget som löneutgifter de löneutgifter som beräknats enligt denna standardlön. Motsvarande kalkylerade kostnad per person anges också i ansökan om utbetalning.

Om till exempel två personer arbetar i företaget (t.ex. en företagare + en arbetstagare), bestäms understödet enligt följande: 2 personer x 2 000 euro + 50 procent indirekta utgifter = 6 000 euro av vilken 80 procent (stödnivå), det vill säga understödet är 4 800 euro.

2. Utvecklingsåtgärder

Understöd kan beviljas för utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets möjligheter vid marknads-och produktionsstörningar vid coronaviruspandemin och därefter.

Åtgärderna kan till exempel gälla

 • nyinriktning av affärsverksamheten,
 • utveckling av underleverantörsnätverket,
 • omorganisering av verksamheten,
 • utveckling av produkter och tjänster samt
 • förbättring av kompetensen.I samband med utbetalningsansökan ska det lämnas in en slutrapport om de åtgärder som vidtagits inom projektet.

Understödet för utvecklingsåtgärder

 • Understödet kan uppgå till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna som ligger till grund för understödet.
 • Understödet kan uppgå till högst 10 000 euro, dock i proportion till omfattningen av företagets verksamhet.
 • I förskott kan betalas högst 70 procent.

Godtagbara kostnader är

 • de faktiska löner för företagets personal som hänför sig till projektet, även företagarnas faktiska löner
 • kostnader för externa tjänster och experter, även personalutbildning (OBS! Gäller inte köp av maskiner och anordningar!) > godtagbara kostnader för externa experter kanuppgå till högst 6 000 euro
 • indirekta kostnader som beräknas på basis av lönerna (bland annat arbetsgivaravgifter) 50 procent
 • OBS! Investeringskostnader, såsom köp av maskiner och anordningar, byggnader, patent och licenser är inte godtagbara.

Kriterier för understöd

 • På grund av coronaviruset har verksamheten tillfälligt försvårats eller håller på att försvåras, men företaget vill förnya sig och förbättra kompetensen.
 • Företaget bedöms ha förutsättningar för lönsam verksamhet i fortsättningen.

Ansökan om understöd

Understöd kan sökas hos jord-och skogsbruksministeriet med en ansökan som åtföljs av företagets senaste bokslut. Om det är äldre än 31.12.2019, bifoga den kumulativa resultaträkningen och balansräkningen till utgången av månaden före ansökningstidpunkten. Ansökningstiden för anslag för 2020 börjar den 1 september2020. Jord-och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar fram till den 18 september 2020 kl.16.15.

Adress: Regeringsgatan 3 A , Helsingfors, PB 30, 00023 Statsrådet, e-post kirjaamo@mmm.fi

Utbetalning av understöd

Av understödet betalas i samband med understödsbeslutet högst 70 procent i förskott om sökanden har ansökt om det. Utbetalning av resten av understödet söks med en separat ansökan inom den tid som anges i understödsbeslutet. I samband med ansökan om utbetalning av slutposten av understödet förlägesanalyserska sökanden lämna en redogörelse för lägesanalysens effekter för företagets verksamhet. Eftersom lägesanalysen baserar sig på kalkylerade kostnader behöver de kostnader som uppstått inte anges i utbetalningsansökan.

I ansökan om utbetalning av slutposten av understödet för utvecklingsåtgärder ska de faktiska kostnader som uppstått i utvecklingsprojektet uppges samt de åtgärder som vidtagits inom utvecklingsprojektet och åtgärdernas inverkan på företagets verksamhet utredas. I fråga om utvecklingsåtgärder ska till utbetalningsansökan dessutom alltid fogas ett utdrag ur den projektspecifika bokföringen som visar de utgifter som föreslås bli godkända.

Det bör noteras att man i samband med utbetalningen av slutposten för både lägesanalyser och utvecklingsåtgärder beaktar förskottsbetalningen.

OBS! Utbetalningsansökningarna behandlas i ankomstordning och behandlingstiden beror på antalet inkomna ansökningar.

Ansökningsblankett

Fiskar Fritidsfiske Natur och klimat Naturresurser Stöd