Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön poikkeusrahoitus: Kalastusoppaiden ja muiden kalastusmatkailualan toimijoiden kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneessa markkinahäiriössä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2020 11.08
Tiedote

Avustuksen tavoitteena on tukea kalastusmatkailuyrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Myönnettävä avustus ei pääsääntöisesti voi olla enempää kuin 30% yrityksen liikevaihdosta. Myös kehittämishankkeen kustannukset tulee olla suhteutettuna yrityksen esittämän kehittämishankkeen sisältöön nähden. Juuri perustettujen yritysten kohdalla tarkastellaan, onko koronaepidemia leikannut yrityksen liikevaihtoa niin, että määritelty 30% ylitys avustuksessa on tarkoituksenmukaista hyväksyä.

Kenelle?

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta kalastusoppaille ja kalastusmatkailuyrityksille:

 • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkinahäiriöitä sekä
 • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.  De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa (pl. Ahvenanmaa).

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää

 • tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai
 • kehittämistoimenpiteisiin.

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Maksatushakemuksen yhteydessä tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen

 • avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista laskennallisista kustannuksista
 • avustuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 5 000 euroa
 • avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset
  • Avustuksen perusteena olevien henkilöiden määrää laskettaessa yhdeksi henkilöksi lasketaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä keskimäärin vähintään 30 tuntia/viikko. Henkilöiden määrää laskettaessa voidaan ottaa huomioon useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön yhteenlasketut työajat siten, että vaadittu keskimääräinen vähimmäistyöaika (30 tuntia/viikko) muodostuu esim. kahden eri henkilön yhteenlasketusta työpanoksesta.
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määrä on enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista

Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/yrityksessä työskentelevä henkilö, riippumatta henkilölle tosiasiallisesti maksetusta palkasta. Hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset. Vastaava laskennallinen kustannus henkilöä kohden ilmoitetaan myös maksatushakemuksessa.

Esim. jos yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus määräytyisi seuraavasti: 2 henkilöä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 6 000 euroa, josta 80 % (tukitaso) eli avustus 4 800 euroa.

2. Kehittämistoimenpiteisiin

 Avustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi

 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • toiminnan uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Maksatushakemuksen yhteydessä tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä kehittämistoimenpiteiden tekemiseen

 • avustuksen määrä voi olla enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.
 • avustuksen määrä voi olla enintään 10 000 euroa, suhteutettuna kuitenkin yrityksen toiminnan laajuuteen
 • avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 70 %

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus (HUOM! Ei sisällä koneiden ja laitteiden ostoa!) > ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä enintään 6 000 euroa
 • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50 % 
 • HUOM! Avustuksen piiriin ei voida hyväksyä investointikustannuksia kuten esim. koneiden ja laitteiden ostamista, rakennuksia, patentteja ja lisenssejä.

Avustuksen kriteerit

 • Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea maa- ja metsätalousministeriöstä hakemuksella, johon on liitettävä viimeisin tilinpäätös. Jos se on vanhempi kuin 31.12.2019, liitä kumulatiivinen tuloslaskelma ja tase hakemusajankohtaa edeltävän kuukauden loppuun asti. Vuoden 2020 määrärahojen hakuaika alkaa 1.9.2020. Maa- ja metsätalousministeriö ottaa hakemuksia vastaan 18.9.2020 kello 16.15 saakka.

Osoite: Hallituskatu 3 A , Helsinki, PL 30, 00023 Valtioneuvosto, sähköposti: kirjaamo@mmm.fi

Avustuksen maksaminen

Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan maksuun erillisellä maksatushakemuksella rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa.

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu ennakkomaksu.

HUOM! Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä.

Hakulomake

 

Kalat Luonnonvarat Luonto ja ilmasto Tuet Vapaa-ajankalastus