Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets och Tapio Ab:s gemensamma pressmeddelande:
Förutseende skogsägare förbereder sig i tid på ett förändrat klimat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2019 9.00 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 15.30
Pressmeddelande

Det allt varmare och extrema klimatet kräver att skogsvården är aktiv och planmässig för att bland annat skogsskador orsakade av växtsjukdomar ska kunna minimeras. Kommunikationskampanjen Kaukaa viisasta metsänhoitoa (Förutseende skogsvård) som inleds i dag sammanställer de senaste skogsvårdsrekommendationerna som gäller klimatförändringen.

En livskraftig och mångfaldig skog tål bättre stormar och torka och har också bättre motståndskraft mot olika skadegörare. Risken för skogsskador kan dock minskas genom systematisk och aktiv skogsvård som siktar till att bevara skogarnas mångfaldiga träd- och djurarter och sköta om trädens hälsa.

– Det föränderliga klimatet innebär både utmaningar och möjligheter. Inom skogsvården behövs det nu nytänkande och nya verktyg. Förutom den ökade risken för skador måste vi också bereda oss på svårare förhållanden inom virkesdrivningen. En förutseende skogsägare är proaktiv med tanke på de föränderliga förhållandena och genomför nödvändiga åtgärder i tid, säger Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman på jord - och skogsbruksministeriet.

Syftet med de nya rekommendationerna för skogsvården, som uppdaterades i juni, är att på ett bättre sätt integrera beredskapen inför klimatförändringens konsekvenser i beslutsfattandet inom skogsvården. Beredskapen består av många olika åtgärder, av vilka merparten redan nu ingår i goda skogsvårdsrutiner. I fortsättningen kommer det att bli allt viktigare att följa dessa rutiner.

– Effekterna av de åtgärder som vidtas i skogarna sträcker sig vanligen över flera årtionden. Klimatförändringen förutsätter nya verksamhetssätt av hela skogsbruket både på kort och på lång sikt. I praktiken innebär detta till exempel att man föredrar skogar med blandade trädslag, förutser olika skaderisker och satsar på att trygga den biologiska mångfalden och vattenskyddet, betonar Torniainen.

Genom att följa Skogsvårdsrekommendationerna kan skogsägaren samtidigt förbättra den biologiska mångfalden och skogarnas tolerans mot skador och bedriva hållbart skogsbruk.

Kampanjen utmanar också andra aktörer att delta

Kampanjen ger skogsägarna grundläggande information om klimatförändringens konsekvenser samt en sammanfattning av de bästa sätten att förbereda och anpassa sig till klimatförändringen. Information finns att få både på webbplatsen och i en kort video. I början av november ges det mer information också i sociala medier. Utöver jord- och skogsbruksministeriet och Tapio deltar Naturresursinstitutet, MTK rf och Finlands skogscentral i kampanjen.

– Vi hoppas att hela skogsbranschen medverkar och för kampanjens budskap vidare. Det är viktigt att så många skogsägare som möjligt får information om hur de kan förbereda sig på klimatförändringen. Kampanjens webbplats, en lista med tips och källinformationen ger en lättbegriplig sammanfattning av temat. Skogsexperter som betjänar skogsägarna har en central roll när det gäller att förmedla information, säger Kalle Vanhatalo, serviceområdeschef på Tapio.

Kampanjmaterialet:
• Webbplats: Kaukaa viisasta metsänhoitoa (för tillfället bara på finska)
• Video: Kauko Viksu – kaukaa viisas metsänomistaja (länk till YouTube, videon för tillfället bara på finska)
• Tips (pdf): Öka skogsvårdens väderbeständighet

Mer information:
• Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62162, fornamn.efternamn@mmm.fi
• Skogsvårdsrekommendationerna: Kalle Vanhatalo, serviceområdeschef, Tapio Ab, tfn 040 192 1874, fornamn.efternamn@tapio.fi
• Kampanjmaterialet: Essi Lahti, sakkunnig, Tapio Ab, tfn 050 467 9871, fornamn.efternamn@tapio.fi

Kampanjen Kaukaa viisasta metsänhoitoa är en del av ett kommunikationsprojekt för anpassning till klimatförändringen som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och samordnas av Tapio. Kampanjens innehåll baserar sig på Skogsvårdsrekommendationerna som grundar sig på forskningsdata och praktiska erfarenheter av god skogsvård. Arbetet ska bidra till att uppnå målen i den nationella skogsstrategin 2025 och den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022.

Beredskap Extrema fenomen Klimatförändring Natur och klimat Skogar