Hoppa till innehåll
Media

Coronavirus har påverkat den nationella vattentjänstreformen, men projektet fortsätter enligt tidsplanen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2020 15.12 | Publicerad på svenska 16.6.2020 kl. 11.32
Nyhet

Ledningsgruppen för projektet Nationell reform av vattentjänsterna sammanträdde för andra gången den 28 maj 2020. Man tar lärdom av de goda rutiner som skapats under coronaviruspandemin. Vårens vattentjänstutredningar blir klara i tid. Workshopparna har ordnats virtuellt.

Ledningsgruppen diskuterade coronaviruspandemins konsekvenser för vattentjänsterna samt de lärdomar och erfarenheter som pandemin gett. Under pandemin har samarbetet mellan ministerierna intensifierats betydligt. För hanteringen av pandemin har beviljats finansiering och NTM-centralerna har kunnat öka sina personalresurser. Hälsoskyddsmyndigheterna och närings-, trafik- och miljöcentralerna har haft intensivare samarbete och skapat regionala lägesbilder på ett berömligt sätt.  Avsikten är att fortsätta med de goda rutinerna också efter coronaviruspandemin.

Mötets ordförande, kanslichef Jaana Husu-Kallio, berömde informationsförmedlingen och hur organiserat den exceptionella situationen har kunnat skötas i Finland.

Vattentjänstpoolens uppdaterade information  och Vattenverksföreningens webbinarier fick beröm.

När det gäller den kommunala ekonomin kom coronaviruspandemin vid dålig tidpunkt. Det framfördes ett önskemål om att personalen vid vattentjänstverken som också annars är fåtalig ska lämnas utanför kommunernas samarbetsförhandlingar.

Två vattentjänstutredningar publiceras inom kort

På sitt föregående möte tillsatte ledningsgruppen ett beredningsprojekt för att bedöma hur vattentjänstlagstiftningen och de författningar som hänför sig till den fungerar samt att kartlägga de övriga europeiska ländernas erfarenheter av övervakningen av vattentjänstverkens ekonomi och verksamhet.

DI Risto Saarinen och konsulten Paul Silfverberg är snart klara med utredningarna. Ledningsgruppen diskuterade de viktigaste slutsatserna av båda utredningarna och beslutade att de ska publiceras inom de närmaste veckorna.

Gruppen diskuterade projektets kommunikation och godkände projektets kommunikationsplan med små ändringar. Projektet har målet att se till att alla kunder får säkra och högklassiga vattentjänster samt att förnya branschen så att den tar tillvara de nya möjligheterna och svarar på förändringarna i omvärlden.

Vattentjänstreformen fortsätter enligt tidsplanen. Projektprogrammet blir klart i slutet av oktober 2020. Intressentgruppernas synpunkter har samlats in vid de virtuella workshoppar om cirkulär ekonomi och energieffektivitet som ordnades i maj och juni. En workshop om ekonomi och egendomsförvaltning planeras till september.

Nationella vattentjänstreformen Vatten