Hoppa till innehåll
Media

Kunskaperna om och bekämpningen av invasiva främmande arter stärks i Barentsregionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 8.53
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet (Luke) startar ett nytt projekt i syfte att öka medvetenheten om invasiva främmande arter och det hot de utgör för den känsliga och unika arktiska naturen i Barentsregionen i Finland, Sverige och Norge. Genom projektet främjas dessutom internationellt samarbete inom hantering av främmande arter.

Finland är ordförande i Barentsrådet 2021–2023. Projektet kring invasiva främmande arter genomförs under Finlands ledning 2022–2024, och det stöder det finska ordförandeskapets mål att trygga den biologiska mångfalden i Barentsregionen. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för projektet, och det genomförs av Naturresursinstitutet. 

Ett av målen med projektet är att skapa ett internationellt samarbetsnätverk samt ordna utbildningar och andra evenemang för att öka medvetenheten och kunskaperna om främmande arter. Information om främmande arter och effektiva metoder för att hantera och bekämpa dem ska ges på en webbplats som utvecklas inom ramen för projektet. Projektet är fokuserat på Barentsregionen i Finland, Sverige och Norge.

Ett ytterligare mål med arbetet är att aktivera till bekämpning av främmande arter, såsom blomsterlupin och jättelokor. Dessutom söks lösningar på problemet med puckellax i Tana älv genom utveckling av metoder för fångst av puckellax i samarbete med lokala fiskare.

Att främmande arter bekämpas i grannländerna är till nytta också för Finland

Det största hotet mot den biologiska mångfalden i den arktiska regionen är klimatförändringarna, som leder till att allt fler främmande arter lyckas bilda livsdugliga bestånd om de sprider sig till regionen. Det ökade intresset för Arktis har också ökat risken för att främmande arter sprider sig i och med ökad turism och trafik i Barentsregionen.  

Projektet genomförs med det anslag för samarbete i Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (IBA-finansiering) som förvaltas av utrikesministeriet. I och med projektet för att stärka hanteringen och bekämpningen av invasiva främmande arter i Barentsregionen får Finland en större roll i det arktiska arbetet för att begränsa och bekämpa främmande arter. Projektet stöder de mål att skydda den biologiska mångfalden och förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem som ingår i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Mer information:

Johanna Niemivuo-Lahti, jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
tfn 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi 

Erja Huusela, Naturresursinstitutet
specialforskare
tfn 0295 326 148, erja.huusela(at)luke.fi

Jari Vilén, utrikesministeriet
utrikesråd
tfn 050 529 6321, jari.vilen(at)formin.fi