Hoppa till innehåll
Media

Kvalitetskontrollen av förstagallringar förbättras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2023 13.26 | Publicerad på svenska 5.6.2023 kl. 15.45
Pressmeddelande

Nästa höst börjar jord- och skogsbruksministeriet och Finlands skogscentral utveckla en ny metod för uppföljning av kvaliteten på nya skogsdrivningar. Skogscentralen gör de första ändringarna i kontrollen av drivningskvalitet redan det här året.

Finlands skogscentral gjorde ifjol i mellersta Finland en särskild utredning av drivningskvaliteten. Resultaten av utredningen avvek från de resultat som fås av den årliga uppföljningen av drivningsspår och tillförlitligheten av utredningen har ifrågasatts.

Skogscentralen har därför även granskat den riksomfattande metod för uppföljning av årliga drivningsspår som baserar sig på jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om kontroller. I granskningen av uppföljningsmetoden utredde Skogscentralen den statistiska tillförlitligheten av mätningar av träd-id. Tillförlitligheten utreddes med avseende på det urval av provytor som används i den nuvarande kontrollmetoden.

I fråga om trädbestånd som lämnas kvar, upptäckte Skogscentralen att kvalitetskontrollen av drivningsspår på förstagallringar med hjälp av den nuvarande metoden inte ger ett tillförlitligt resultat. 

För att korrigera detta ökar Skogscentralen 2023 det antal provytor som ska mätas inom ett enskilt område när man utför en kontroll av drivningsspår. Syftet med det är att förbättra tillförlitligheten av kontrollerna. I de kontroller av drivningsspår som görs 2023 används inte material som producerats med drönarbilder, utan kontrollerna baserar sig endast på mätningar i terrängen.

Mätmetoden ska granskas

I samband med att kontrollresultaten av 2023 års drivningsspår blir klara granskas tillförlitligheten av mätmetoden för drivningsspår på nytt. Samtidigt utreds det om mätningarnas tillförlitlighet kan förbättras genom att öka storleken på provytorna. På basis av utredningarna bedömer jord- och skogsbruksministeriet om det finns ett behov av en extern bedömning av systemet för uppföljning av drivningsspår.

Jord- och skogsbruksministeriet och Skogscentralen anser att det är nödvändigt att utveckla det nya systemet för uppföljning av kvaliteten på virkesdrivningar. I utvecklingsarbetet som börjar hösten 2023 deltar även forskningsinstitut och andra centrala aktörer inom virkesdrivning. Målet är att en ny, mer omfattande och etablerad metod ska vara i bruk 2026.

- Det är viktigt för alla aktörer inom skogsbranschen, markägare och hela samhället att skogsvården är av god kvalitet. Laglighetsövervakningens roll är att med hjälp av kvalitativa och transparenta kontrollmetoder stödja strävan efter en skogsvård av god kvalitet. Det står klart att kontrollmetoderna för kvaliteten på virkesdrivning tidvis behöver förnyas. Den särskilda utredning som gjordes i mellersta Finland visar att reformer behövs både på kort och på lång sikt, säger forstråd Erno Järvinen på jord- och skogsbruksministeriet. 

Mer information

  • Erno Järvinen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029516 2150, erno.jarvinen@gov.fi
  • Anna Rakemaa, skogsdirektör, Finlands skogscentral, p. 040 352 9080, anna.rakemaa@metsakeskus.fi
Skogar