Hoppa till innehåll
Media

Lagen som gäller renskadenämnden har stadfästs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 13.01 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 13.16
Pressmeddelande
poroja talvisessa aitauksessa

Lagen om ändring av renskötsellagen stadfästes den 17 december vid föredragningen för republikens president. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021. Syftet med lagändringen är att skapa ett fungerande och transparent koncept för att ersätta renskador.

För renskötselområdet ska enligt lagen inrättas en renskadenämnd som är ett opartiskt och oberoende sakkunnigorgan i området. Nämnden ska på begäran ge sakkunnigutlåtanden om skador som renar misstänks ha orsakat på odlingar, plantskolor och gårdar samt om renbeteslagets lagstadgade skyldighet att bygga gärden. Nämnden ger också medlingstjänster för parterna i tvister som rör skador och byggande av gärden.

De nuvarande kommunspecifika värderings- och tvistlösningsnämnderna läggs ned, vilket innebär att rättskipningsbehörigheten i första instans överförs till de allmänna domstolarna i tvistemål.

Lagen bidrar till regeringsprogrammets mål att minska konflikter

Syftet är att undanröja de problem som hänför sig till opartiskheten och oberoendet i den nuvarande tvistlösningen och den brist på förtroende som den upplevts vara förknippad med.

Förhoppningen är att lagen ska minska motsättningarna mellan renskötseln och andra markanvändningsformer. Ett ytterligare mål är att se till att det finns tillräcklig sakkunskap för att värdera renskador och inhägnadsfrågor.

- Syftet med lagändringen är att skapa ett fungerande och transparent koncept för att ersätta renskador. Den nya renskadenämnden fokuserar på värdering av skador och förmedling. Rättskipningsbehörigheten överförs till domstolarna. Ett ytterligare mål är att minska motsättningarna mellan näringarna i synnerhet i renskötselområdets södra delar, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Reformens fortsättning

Renskadenämnden inleder verksamheten efter att jord- och skogsbruksministeriet utsett dess medlemmar med uppdraget som bisyssla och nämnden har fastställt sin arbetsordning. Arbetet med att utse medlemmar pågår som bäst och viktiga intressegrupper ges möjlighet att bli hörda. 

Valet grundar sig på medlemmarnas personliga kompetens. Över hälften av värderingsnämndernas medlemmar har hittills valts enligt intressebindningar. 

Avsikten är att en förordning av statsrådet, som innehåller närmare bestämmelser om renskadenämndens verksamhet, samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om nämndens handläggningsavgifter ska utfärdas i januari innan nämnden tillsätts.

I enlighet med lagens övergångsbestämmelse fortsätter de nuvarande värderingsnämnderna sitt arbete tills en ny renskadenämnd har tillsatts.

Mer information:

Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakinen(at)mmm.fi 

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2244, johanna.wallius(at)mmm.fi

Djur och växter Jari Leppä