Hoppa till innehåll
Media

Landskapets värde – pilotprojekt för ekosystemtjänster på landsbygden (MAISA)

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Yrkeshögskolan i Lahtis i samarbete med Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry och ProAgria Etelä-Suomi ry.

Projektbeskrivning

Löptid: 2018-2020

Ekosystemtjänster i naturen och naturnära, hälso- och välfärdsfrämjande tjänster är en växande bransch. Utvecklingen av innovativa affärskoncept och landskapstjänster som utnyttjar och upprätthåller naturens mångfald skapar nya förtjänstmöjligheter för välfärds-, landsbygds- och kulturturismen. Utnyttjandet av naturens välfärdseffekter skapar nya möjligheter för att utveckla tjänster. Samtidigt ökar bioekonomins värde i Finland och den får ett mångsidigare innehåll, vilket stärker och diversifierar verksamhetsförutsättningarna inom bioekonomi.

Syftet med projektet är att

  • kartlägga nuläget för utnyttjandet av landskapets värde inom pilotområdena och göra ett sammandrag av de främsta värdena och möjligheterna i pilotområdena.
  • föra samman projektaktörerna och inleda gemensam utveckling i syfte att tillsammans med företagarna, markägarna och de övriga aktörerna skapa preliminära nya koncept för landskapstjänster och utvecklingsplaner för landskapsområden.
  • testa de preliminära koncepten för landskapstjänster och utvärdera deras välfärdseffekter.
  • vidareutveckla de testade koncepten för landskapstjänster och infrastrukturen tillsammans med markägarna.
  • ta fram en verksamhetsmodell för utvecklingen av landskapstjänster och etablera den i hela landet.

I projektet utvecklas och pilottestas en ver.ksamhetsmodell med hjälp av servicedesign på utvalda landskapsområden i syfte att förena de berättelser om landskapet som samlats in tidigare med välfärdseffekterna, tilläggstjänsterna och programtjänsterna i landskapet samt planeringen av objektets tillgänglighet så att det uppstår en produkt. Produktifieringen sker genom förhandlingar med och handledning av markägarna, leverantörerna av guide- och programtjänster samt de kommunala aktörerna. Genom samarbete kan man skapa nya verksamhetsformer och livskraft som är till nytta för markägarna, företagarna i området och hela landsbygden. Åtgärderna motsvarar även målen i den nationella skogsstrategin 2025.

Ytterligare information

Projektet på Lahtis yrkeshögskolas webbplats (på finska)