Hoppa till innehåll
Media

Bred skara undertecknare till kungörelse som framhäver vikten av välmående jord och mark

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2015 13.37
Pressmeddelande

FN:s generalförsamling har utsett år 2015 till internationella markåret. Syftet med temaåret är att berätta om markens betydelse för mänskligheten och öka kunskapen om marken, dess funktion och de ekosystemtjänster den tillhandahåller.

I Finland kulminerade det internationella markåret i dag, när jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainenmottog en kungörelse om internationella markåret. Marken under ytan glöms lätt bort, även om en frisk mark garanterar hållbar matproduktion, en ren miljö och en trygg framtid. Kungörelsen påminner om att det är hela mänsklighetens uppgift att se till att marken är välmående och fungerande och kan överlämnas i gott skick till kommande generationer.
De levande organismerna i marken står för en fjärdedel av hela planetens biologiska mångfald. Totalt 95 procent av den mat som konsumeras på jordklotet produceras i marken. Marken utgör ett betydande kol­lager i kolets kretslopp, men den producerar även växthusgaser till följd av mänsklig verksamhet. Marken filtrerar och lagrar även vatten för växternas och människornas behov, och den skyddar mot översvämningar och torka.

Kungörelsen om internationella markåret har undertecknats av ministerier, forsknings- och expertorganisationer, universitet, intresseorganisationer och miljöorganisationer samt sällskap och föreningar på området. I kungörelsen fastställs att marken bör beaktas i forskning och beslutsfattande på nationell, europeisk och internationell nivå. Tillräcklig undervisning i frågor som rör jord och mark bör också ges redan i skolan. Den globala markdagen uppmärksammas i år den 5 december. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har svarat för koordineringen av det internationella temaåret.

I Finland har markfrågor också lyfts fram i regeringsprogrammet, i och med att det kommer att inledas ett försöksprogram för iståndsättning av förorenade markområden. Med hjälp av programmet påskyndas utvecklingen och införandet av hållbara riskhanteringsmetoder. De första försöksobjekten inleds nästa år.

Mer information:

Anna-Maija Pajukallio, miljöråd, ordförande för planeringsgruppen för markåret,
tfn 0295 250 218, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Jaana Kaipainen, överinspektör, tfn 0295 162 270, fornamn.efternamn@mmm.fi

www.ymparisto.fi/maaperanvuosi2015

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat