Hoppa till innehåll
Media

Minister Essayah: Kommissionens förslag om att ändra vargens skyddsstatus sporrar EU-påverkan och nationella åtgärder

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 13.08 | Publicerad på svenska 21.12.2023 kl. 16.49
Pressmeddelande

Minister Sari Essayah välkomnar kommissionens förslag om att ändra vargens skyddsstatus och anser att det sporrar till att främja nationella åtgärder och aktivt fortsätta med arbetet för att påverka EU:s rovdjurspolitik.

Den 20 december meddelade Europeiska kommissionen att den kommer att lägga fram ett förslag till rådet om att vargens skyddsstatus ska ändras från strikt skyddad till skyddad. Förslaget baserar sig på en analys av vargens tillstånd inom EU.

”Kommissionens förslag är mycket välkommet och ger hopp om att de problem som EU-lagstiftningen skapar för rovdjurspolitiken äntligen får en lösning”, kommenterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

”Vi kommer att fortsätta med det aktiva påverkansarbetet i riktning mot EU. Samtidigt främjar vi även nationella åtgärder för att säkerställa både den stamvårdande jakten och smidigare förfaranden för dispenser som beviljas i skadeförebyggande syfte. För detta kommer en arbetsgrupp att inrättas vid ministeriet genast i januari”, säger Essayah.

Kommissionen ber medlemsstaterna att framföra sina ståndpunkter om förslaget att inom ramen för Bernkonventionen ändra vargens skyddsstatus. Kommissionens förslag baserar sig på den analys av vargarnas tillstånd inom EU som publicerades den 20 december.

”Jag vill tacka de finländska intressegrupperna för att de i höst aktivt har besvarat kommissionens begäran om utlåtanden om vargläget. Från Finland skickades över 1 500 svar till kommissionen, inklusive ministeriets svar, och av dessa stödde 74 procent en ändring av vargens skyddsstatus. Detta är ett starkt budskap till kommissionen”, säger Essayah.

Kommissionens analys visar att vargstammen har ökat betydligt under de senaste två decennierna och att vargar påträffas i ett allt större område. Inom EU finns det över 20 000 vargar. Nackdelen med de lyckade skyddsåtgärderna är en ökning av mängden skador orsakade av varg, särskilt på husdjur, och att vargens närvaro upplevs som ett hot.

Om medlemsstaterna stöder kommissionens förslag går ärendet vidare till Bernkonventionens ständiga kommitté, som efter behandling returnerar förslaget till kommissionen, varefter behövliga ändringar eventuellt görs i habitatdirektivet.

I meddelandet uppger kommissionen också att den kommer att fortsätta sitt nära samarbete med medlemsstaterna genom att stöda både investeringar som anknyter till samexistensen mellan stora rovdjur och människan samt sådana europeiska och regionala initiativ från intressegrupper som berör dessa investeringar.

”Kommissionens förslag betonar medlemsstaternas roll och vikten av att ta hänsyn till de socioekonomiska konsekvenserna i vargpolitiken. Detta budskap är glädjande även med tanke på de processer som pågår i Finland. Förslaget gäller varg, men ur Finlands synvinkel är det viktigt att påverka EU-lagstiftningen även i fråga om andra stora rovdjur”, säger Essayah.

Länkar:
Kommissionens pressmeddelande om förslaget om en ändring av vargens internationella status

Europeiska kommissionens representation i Finlands pressmeddelande om förslaget att ändra vargens internationella status (på finska)

Ytterligare information: Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Vilt