Hoppa till innehåll
Media

Det måste bli mer sporrande att använda åker för produktion av bioenergi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2006 8.00
Tal -

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja anser att man måste skapa ett sporrande verksamhetsfält för användningen av åker för produktion av bioenergiråvara. Utöver styr- och stödåtgärder hoppas Korkeaoja på en sporrande effekt också från marknadshåll. Korkeaoja talade vid ett seminarium om bioenergi i Vittis 6.2.

Korkeaoja berättade att man inom statsförvaltningen för närvarande satsar på att finna en effektiv och fungerande modell för produktion och användning av bioenergi i vårt land. Ett flertal förvaltningsområden deltar i utvecklandet av bioenergi. Korkeaoja är nöjd med att det råder samförstånd om att frågan är av vikt med tanke på vårt lands framtid.

I sitt tal gick Korkeaoja igenom statens metoder att styra och sporra producenterna att producera råvaror för bioenergi. Till exempel utgör stödet för energigrödor en del av EU:s reformerade system med direktstöd och det började betalas ut i Finland från ingången av 2004. För energigrödor kan man också få miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och nationella stöd.

Enligt Korkeaoja är målet att de investeringsstöd som hör samman med främjandet av användningen av åkerbioenergi kan tas i brukpå ett heltäckande sätt genast från ingången av följande programperiod år 2007. Under den kommande perioden kunde exempelvis biogasanläggningar få stöd till landsbygdsföretag.

Utvecklandet av bioenergisektorn är ett centralt led i den landsbygdsstrategi som färdigställs under vårens lopp. "I landsbygdsprogrammet föreslås ett riksomfattande utvecklingsprojekt för bioenergisektorn och projektet skall pågå under hela programperioden", sade Korkeaoja.

Korkeaoja betonade att samtidigt som producenterna uppmuntras att producera råvara för bioenergi måste man se till att produktionen av råvara för den inhemska livsmedels- och foderindustrin inte äventyras. "Det inhemska jordbrukets främsta uppgift är ju trots allt att producera råvaror för vår livsmedelskedja på samma sätt som man inom skogsbruket tryggar produktionen av råvara för skogsindustrin", konstaterade Korkeaoja.

Ytterligare upplysningar:

specialmedarbetare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53302, 050 521 3305

Juha Korkeaoja