Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om gödselmedel träder i kraft den 16 juli 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2022 13.00
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst en ny lag om gödselmedel, som träder i kraft den 16 juli 2022. Genom lagen har man i lagstiftningen om gödselmedel fört in de ändringar som EU:s förordning om gödselprodukter och de nationella behoven förutsätter. Reformen av EU:s förordning om gödselprodukter har samband med EU:s paket för cirkulär ekonomi, och dess syfte är att främja marknaden för organiska återvunna näringsämnen. Den reviderade lagen innehåller också bestämmelser om nya verktyg för tillsynen.

Genom reformen av lagen om gödselmedel förenhetligas förfarandena enligt EU-förordningen och den nationella lagstiftningen samt skapas en mer flexibel verksamhetsmodell, som främjar marknaden för nya, hållbart framställda produkter och samtidigt garanterar att de är säkra att använda.

Företagens administrativa börda underlättas genom att det nationella godkännandet av anläggningar slopas. Tillverkningen och marknadsföringen av nya slags gödselprodukter underlättas genom att den typbeteckningsstruktur som ingår i den gällande lagen slopas. Livsmedelsverket godkänner i fortsättningen de komponentmaterial som kan användas vid tillverkningen av gödselprodukter. För att möjliggöra en flexibel övergång innehåller lagen en övergångsperiod till utgången av 2023 för den nuvarande typbeteckningsstrukturen. Under den perioden kan företag tillverka gödselprodukter också enligt den gällande lagen. Dessutom har terminologin i lagen förenhetligats med EU-lagstiftningen och den övriga produktlagstiftningen.

Med tanke på främjandet av jämlik konkurrens inom branschen och bekämpningen av grå ekonomi innehåller den nya lagen bestämmelser om bland annat aktörernas tillförlitlighet och tillsynsmyndigheternas rätt att få information om aktörernas fullgörande av offentligrättsliga skyldigheter, såsom betalning av skatter och andra lagstadgade avgifter. Dessutom kan registrering eller godkännande av en aktör vid behov avbrytas eller återkallas. Till lagen har också fogats ett nytt tvångsmedel med snabb verkan, en påföljdsavgift inom gödselmedeltillsynen. Syftet med avgiften är å ena sidan att förebygga verksamhet i strid med bestämmelserna och å andra sidan att snabbt och effektivt förhindra att sådan verksamhet fortsätter. Lagen ger dessutom Livsmedelsverket möjlighet att ingripa i osakliga miljörelaterade påståenden på ett effektivare sätt än tidigare. 

Marknadskontrollen över gödselprodukter hör i fortsättningen till tillämpningsområdet för den reviderade horisontella marknadskontrollagen, som gäller flera produktsektorer: Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 31.3.2022.

Statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande är för närvarande på remiss: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 7.7.2022.

Dessutom bereds förordningar av jord- och skogsbruksministeriet om mer detaljerade krav på kriterierna för framställning av och kvaliteten på gödselprodukter samt på de uppgifter som ska lämnas om gödselprodukter och organiseringen av verksamheten.

Mer information:

Titta Berlin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 026, titta.berlin(at)gov.fi 

Beslut vid föredragningen för republikens president (på finska)