Hoppa till innehåll
Media

Ny teknik ger ökade möjligheter för tillsynen över att skogslagen följs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2023 8.59 | Publicerad på svenska 12.4.2023 kl. 9.55
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har låtit göra en utvärdering av skogslagen ur klimatsynvinkel, och den har nu blivit klar. Naturresursinstitutet har utvärderat hur väl den gällande skogslagen och skogsvårdsrekommendationerna fungerar med tanke på klimatmålen.

Utvärderingen av skogslagens klimatkonsekvenser inleddes i somras som en del av klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn. Jord- och skogsbruksministeriet ska nu använda utvärderingen som stöd för sin bedömning av behoven att uppdatera skogslagen och den övriga styrningen.

Syftet med skogslagen är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna. I skogslagen föreskrivs det om minimikrav för bland annat drivning, skogsförnyelse och tryggande av skogarnas biologiska mångfald. Målet för den uppdatering av lagen som gjordes 2014 var att öka skogsägarnas valfrihet, skogsbrukets lönsamhet och skogarnas biologiska mångfald. I en rapport som publicerades 2020 utvärderades den uppdaterade skogslagen och hur väl den fungerar som helhet.

- Utvärderingen av skogslagens klimatkonsekvenser ger en helhetsbild av skogslagens och delvis också den övriga styrningens möjligheter att påverka genomförandet av klimatpolitiken. Rapporten lyfter fram de möjligheter som skogsvårdsåtgärder, ökat virkeskapital i skogarna och förlängning av skogarnas omloppstid innebär när det gäller att öka kolinlagringen. Eventuella ändringar i skogslagen bör bedömas ur flera olika synvinklar. Skogslagstiftningen ska vara långsiktig och förutsägbar, så ändringar i den förutsätter noggrann förhandsbedömning av konsekvenserna, sammanfattar kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Enligt utvärderingen är utmaningarna med den gällande skogslagen i synnerhet tillsynen över förnyelseskyldigheten och gallringsstyrkan. Tillsynen över efterlevnaden av lagen kan dock i fortsättningen utvecklas med hjälp av ny teknik. Exempelvis noggrannare satellitbilder och laserskanningsmaterial som snabbt uppdateras bidrar till att övervakningen blir mer heltäckande och att den kan riktas mer exakt.

Målet för styrningen av skogsvården och skogsskötseln är friska skogar med god tillväxt och mångfald. I skogslagstiftningen fastställs minimikrav för skötseln och användningen av skogarna, och med stöd av dem fattar skogsägaren de mer detaljerade besluten om skogsskötseln utifrån sina mål. Skogsägarnas mål och beslutanderätt i fråga om sina skogar bör respekteras även i fortsättningen. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen är rådgivning och utbildning snabbverkande metoder för att styra skogsskötseln. 
 

Utvärderingen av skogslagens klimatkonsekvenser

Ytterligare information 

Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi

Skogar