Hoppa till innehåll
Media

Ny tolkning gällande blandade växtbestånd främjar målen för ersättningen för ekologisk produktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 14.15
Pressmeddelande

Villkoren för att få ersättning för ekologisk produktion har ändrats i och med den nya CAP-perioden. Ett villkor för ersättningen är fortfarande skyldigheten att odla avsalugrödor. Enligt den ska det på minst 30 procent av en areal som hör till en förbindelse om ekologisk produktion odlas en gröda som väntas bli en ekologisk produkt att sälja på marknaden. Till skillnad från tidigare godkänns blandade växtbestånd i fortsättningen som avsalugrödor endast om de skördas i moget tillstånd och det går att skilja de olika odlingsväxternas frön åt efter att de har skördats.

Det främsta målet för ersättningen för ekologisk produktion är att ekologiska produkter med högt mervärde ska finnas tillgängliga för konsumenterna på marknaden och att matproduktionen därigenom ska bli mer hållbar. I praktiken betyder det att målet för ersättningen för ekologisk produktion är att mängden ekologiskt producerade livsmedel på marknaden ska öka. En gård som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion kan producera ekologiska livsmedel för marknaden genom antingen åkerbruk eller husdjursproduktion.

Skyldigheten att odla avsalugrödor gäller alla gårdar som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion. En gård som har ingått en förbindelse om ekologisk produktion kan befrias från skyldigheten att odla avsalugrödor, om gården på minst hälften av förbindelsearealen producerar foder för djur som omfattas av en förbindelse om ekologisk produktion. Foder kan produceras för egna djur som omfattas av en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion eller för att säljas direkt eller via en kommersiell foderförmedlare till en annan ekologisk djurgård som producenten bedriver långvarigt samarbete med. I foderarealen kan räknas in alla sådana växtbestånd på gården som används som foder, även många slags blandade växtbestånd. Vid samarbete ska det finnas ett avtal om det.

Blandade växtbestånd odlas huvudsakligen för att skördas i omoget tillstånd och användas som foder. I mindre utsträckning odlas blandningar av växter för att skördas i moget tillstånd, torkas, skiljas åt och säljas som sorterade. Blandade växtbestånd som odlas på det sättet motsvarar andra växter som betraktas som avsalugrödor. Enligt den nya riktlinjen kan sådana blandade växtbestånd godtas som avsalugrödor, om bestånden kan särskiljas. Om ett växtbestånd trots försök inte kan skördas moget, ska stödmottagaren på begäran med ett platsbundet fotografi visa att målet har varit att skörda ett moget växtbestånd. 

Blandade växtbestånd som skördas omogna och lagras eller blandade spannmålsbestånd godkänns inte längre som avsalugrödor. Det är dock tillåtet att odla dem. I dessa fall anses de blandade växtbestånden vara avsedda att användas som foder, och de ger upphov till ekologiska produkter på marknaden endast genom ekologisk husdjursproduktion. Syftet med kravet på odling av avsalugrödor och undantagen från det för producenter av ekologiskt foder är att styra ersättningen för ekologisk produktion så att den främjar produktion av ekologiska produkter.  Ekologiskt producerade växter som blir foder för andra än ekologiska djur stöder indirekt den konventionella husdjursproduktionen, och det är inte syftet med åtgärden. Ekologiskt åkerbruk främjar till exempel den biologiska mångfalden på alla gårdar, men syftet med ersättningen för ekologisk produktion är inte bara att det ska tas hänsyn till miljön utan också att ekologiska produkter ska produceras för marknaden.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet:
Specialsakkunnig Heini Lehtosalo tfn 0295 162 057, e-post: heini.lehtisalo (@) gov.fi
Konsultativ tjänsteman Anna Schulman tfn 0295 162 199, e-post: anna.schulman (@) gov.fi
 

CAP27 Mat och jordbruk