Hoppa till innehåll
Media

Nya ägarpolitiska riktlinjer sänker resultatmålet för Forststyrelsens affärsverksamhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 14.02
Pressmeddelande
Foto: Aino Ilkka, Forststyrelsen

Enligt de nya ägarpolitiska riktlinjerna för Forststyrelsen ska alla delområden av hållbarhet – den ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten – beaktas och samordnas. Dessa nya riktlinjer ligger också till grund för det resultatmål som ministeriet ställt upp för Forststyrelsens affärsverksamhet 2021. På grund av samordningen av målen är det preliminära kravet på intäktsföring till staten betydligt mindre än i fjol.

De nya ägarpolitiska riktlinjerna 2020 – 2024 godkändes i finanspolitiska ministerutskottet i april 2020.  Utöver det ekonomiska perspektivet betonas i riktlinjerna mer än tidigare särskilt målen för kolupptag och biologisk mångfald samt en bättre samordning av olika mål.

De nya riktlinjerna innebär i praktiken att utgifterna ökar och inkomsterna minskar samtidigt som affärsverksamhetens ekonomiska resultat minskar: den årliga resultat- och intäktsföringsnivån beräknas i slutet av planeringsperioden 2020 – 2024 vara cirka 5 procent lägre än nivån 2016 – 2020 (114/120 miljoner euro). Intäktsföringen till staten beräknas minska med sammanlagt cirka 48 miljoner euro under planeringsperioden.

Resultat- och intäktsföringsmålet för 2021 uppgår till 99,2 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på cirka 3,8 procent på det kapital som är placerat i affärsverksamheten. Utan de nya ägarpolitiska riktlinjernas effekt skulle summan vara 12,65 miljoner euro större. 

Större kolsänkor och -lager

Trädbeståndet i Forststyrelsens mångbruksskogar ökar med över 13 miljoner kubikmeter per år. Den årliga avverkningsmängden har uppgått till cirka 6 miljoner kubikmeter. De årliga avverkningarna ligger också under den med naturresursplanerna förenliga planen om den största hållbara avverkningsvolymen (6,6 miljoner kubikmeter) som beaktar Forststyrelsens samhälleliga förpliktelser. 

Målet är att trädbeståndets kollager och mångbruksskogarnas kolsänkor ska utökas med 10 procent före utgången av 2034. För att uppnå detta kommer skogarnas  gödslingsmängder att fördubblas från och med 2021. Gödslingen rör i synnerhet torvmarker som ska gödslas med aska.

Skogarnas tillväxt ska förbättras också genom ökad användning av förädlat skogsodlingsmaterial och om möjligt genom längre kretslopp. I planeringen av vården och användningen av skogar ska i högre grad tillämpas Forststyrelsens system för kolklassificering av ekonomiskogar.

När det gäller förnyelseavverkningar ska kontinuitetsskogsbrukets andel ökas från 15 procent till 25 procent. Detta gäller särskilt torvmarker och landskapsmässigt känsliga områden. I planeringen kommer att användas resultaten av kontinuitetsskogsbruket på statens marker. Forststyrelsen medverkar också aktivt i annat forskningsarbete som gäller skogsbehandlingsmetoder.

Forststyrelsens skogar har i synnerhet i Östra och Norra Finland en viktig roll inom skogsindustrins virkesförsörjning. Avverkningsnivåerna ska därför också i  fortsättningen vara förutsägbara.

Skyddet av hotade arter utvecklas

Det är också viktigt att man utvecklar kompetensen kring skyddet av hotade arter och beaktar dem vid behandlingen av ekonomiskogar. Vid skogsbehandlingen beaktas också kraven på viltarternas livsmiljöer. Ekologiska nätverk utvecklas utifrån intressegruppernas material samt besiktningar i terrängen.

Inom affärsverksamheten genomförs allt fler olika naturvårdsåtgärder, såsom vård av lundar och solexponerade miljöer, ökad användning av eld i områden med kontinuerlig bränning, avlägsnande av vandringshinder för fisk och restaurering av bäckar och myrmarker.

Inom statens mark- och vattenområden ökas möjligheterna att producera förnybar energi genom aktiv projektutveckling. Utöver Forststyrelsens egna utvecklingsprojekt och samprojekt ökas möjligheterna att producera vindkraft också genom att energibolagen får hyra nyttjanderätter till områdena. Målet är att tredubbla produktionen av förnybar energi fram till 2030.

Servicemål och andra verksamhetsmål samt resultatmål för Forststyrelsens affärsverksamhet 2021 (på finska)

Mer information:

  • Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2238, leena.arpiainen(at)mmm.fi

  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen(at)mmm.fi