Hyppää sisältöön
Media

Uudet omistajapoliittiset linjaukset laskevat Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitetta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 14.02
Tiedote
Kuva: Aino Ilkka, Metsähallitus

Metsähallitusta koskevissa uusissa omistajapoliittisissa linjauksissa korostetaan kaikkien kestävyyden osa-alueiden – taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden – huomioimista ja yhteensovittamista. Uudet linjaukset näkyvät myös maa- ja metsätalousministeriön Metsähallituksen liiketoiminnalle asettamassa tulostavoitteessa 2021. Alustava tuloutusvelvoite valtiolle on tavoitteiden yhteensovittamisesta johtuen merkittävästi viime vuotta pienempi.

Vuosia 2020 - 2024 koskevat uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa huhtikuussa 2020.  Taloudellisen näkökulman ohella linjauksissa korostetaan aiempaa enemmän erityisesti hiilensidonta- ja monimuotoisuustavoitteita sekä erilaisten tavoitteiden parempaa yhteensovittamista.

Uusien linjausten toimeenpano tarkoittaa käytännössä menojen kasvua ja tulojen pienenemistä ja samalla siis liiketoiminnan taloudellisen tuloksen pienenemistä: vuotuisen tulos- ja tuloutustason arvioidaan suunnittelukauden 2020 - 2024 lopussa olevan noin 5 % kauden 2016 - 2020 tasoa pienempi (114 / 120 milj. euroa). Valtiolle maksettavien tuloutusten arvioidaan suunnittelukauden aikana vähenevän yhteensä noin 48 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2021 tulos- ja tuloutustavoitteeksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 99,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3,8 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Ilman uusien omistajapoliittisten linjausten vaikutusta luku olisi ollut 12,65 miljoonaa euroa suurempi.  

Hiilinielua ja -varastoa kasvatetaan

Metsähallituksen monikäyttömetsien puusto kasvaa yli 13 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja toteutuneet hakkuut ovat olleet vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiota. Vuotuiset hakkuut ovat jääneet myös Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet huomioivan luonnonvarasuunnitelmien mukaisen suurimman kestävän hakkuusuunnitteen (6,6 milj. kuutiota) alapuolelle.

Kaavio: Monikäyttömetsien kasvu ja hakkuiden taso.

Kuva: Monikäyttömetsien kasvu ja hakkuiden taso

Tavoitteena on, että puuston hiilivarastoa ja monikäyttömetsien hiilinieluja kasvatetaan vuoden 2034 loppuun mennessä 10 prosentilla. Jotta tähän päästään, metsien lannoitusmäärät kaksinkertaistetaan vuodesta 2021 alkaen. Lannoituskohteita ovat erityisesti turvemaat ja menetelmänä tuhkalannoitus.

Metsien kasvua edistetään myös lisäämällä jalostetun metsänviljelymateriaalin käyttöä ja pidentämällä mahdollisuuksien mukaan kiertoaikoja. Metsien hoidon ja käytön suunnittelussa otetaan lisäksi aktiivisesti käyttöön Metsähallituksen itsensä kehittämä talouskäytössä olevien metsien hiililuokitus.

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen osuutta uudistusluontoisissa hakkuissa lisätään 15:sta 25 prosenttiin. Lisäys kohdennetaan erityisesti turvemaille ja maisemallisesti herkille alueille, ja suunnittelussa hyödynnetään valtion mailla olevien jatkuvan kasvatuksen havaintoalueiden tuloksia. Metsähallitus osallistuu aktiivisesti myös muuhun metsänkäsittelymenetelmiä koskevaan tutkimustyöhön.

Metsähallituksen metsillä on erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa huomattava rooli metsäteollisuuden puuhuollossa. Hakkuutasojen tulee siksi säilyä jatkossakin ennustettavina.

Uhanalaisten lajien suojelua kehitetään

Tärkeitä tavoitteita ovat myös uhanalaisia lajeja koskevan suojeluosaamisen kehittäminen ja uhanalaisten lajien esiintymien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä. Metsänkäsittelyssä huomioidaan myös riistalajien elinympäristövaatimukset. Ekologisia verkostoja kehitetään sidosryhmien toimittamien aineistojen ja kohteilla tehtävien maastotarkastusten perusteella.

Liiketoiminnassa toteutetaan aiempaa enemmän myös erilaisia luonnonhoitotoimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa lehtojen ja paahdeympäristöjen hoitaminen, tulen käytön lisääminen palojatkumoalueilla, kalojen vaellusesteiden poistaminen, purojen kunnostus sekä soiden ennallistaminen.

Uudet omistajapoliittiset linjaukset näkyvät myös siinä, että valtion maa- ja vesialueilla lisätään aktiivisella hankekehityksellä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia. Metsähallituksen omien kehittämishankkeiden ja yhteishankkeiden lisäksi tuulivoiman tuotantomahdollisuuksia lisätään myös vuokraamalla alueiden käyttöoikeuksia energiayhtiöille. Uusiutuvan energian tuotanto pyritään em. toimilla kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä.

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite vuodelle 2021

Kaavio: Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet.

Kuva: Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 029 516 2238, leena.arpiainen (at) mmm.fi

  • Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444,  marja.kokkonen at) mmm.fi