Hoppa till innehåll
Media

Nya regler för sjöfågeljakt – skymningsjakt förbjuds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.7.2023 11.50 | Publicerad på svenska 13.7.2023 kl. 11.56
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat förordningar om begränsningar av jakt på sjöfåglar för den inkommande jaktsäsongen. Jakt på sjöfåglar ska bli mera hållbar genom att jakt i skymning förbjuds. Jakt på säd- och grågås begränsas, jakt på sothöna förbjuds och förbudet mot jakt på småskrake upphävs.

Många bestånd av sjöfåglar har minskat de senaste åren och därför måste jakt på dem snabbt begränsas, så att jakten inte försvagar bestånden ännu mera. För att säkerställa en hållbar jakt har jord- och skogsbruksministeriet i jaktlagen föreskrivits behörigheten att genom förordning utfärda begränsningar av och förbud mot jakt. När storleken på bestånd minskar kan man snabbt och flexibelt begränsa jakt till exempel med fångstkvoter, tidsbegränsningar eller regionala begränsningar. 

Förbud mot skymningsjakt ökar hållbarheten 

Förbudet att i skymning jaga sjöfåglar gäller från utgången av den timme som följer efter solnedgången fram till ingången av den timme som föregår soluppgången. Före jakten påbörjas ska jägaren kontrollera tiden för soluppgången och solnedgången på orten i fråga. Om solen till exempel går ner klockan 21.01, är jakt förbjuden från klockan 22.01. Det är dock tillåtet att söka, avliva och omhänderta en skadad fågel även under den tid som förbudet gäller.

Förbudet mot jakt i skymning baserar sig på det förslag som tidigare i år beretts av en bredbasig arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet. Syftet med förbudet är att det under jakt ska vara tillräckligt ljust för att kunna känna igen fågelarter, vilket minskar risken för att fredade arter och arter som minskar i antal skjuts i misstag. Förbudet mot jakt i skymning förbättrar skottsituationen och möjligheten att känna igen arter. När det är ljust är det också lättare att snabbt hitta och avliva fåglar som skadats och därmed undvika onödigt lidande. Man hoppas också att ändringen ska förbättra acceptansen för jakt. Svårigheterna med att känna igen sjöfågelarter har konstaterats även i många andra länder och jakt i skymning har begränsats bland annat i Sverige, Danmark och Förenta staterna.

Ministeriet påminner jägare om skyldigheten att låta bli att skjuta om det är oklart om det är fråga om en art som får skjutas. Jägaren ska ta i beaktande väderförhållandena, eftersom det kan vara mindre ljust när det är molnigt, och sin egen skjutförmåga och förmåga att känna igen arter, och vid behov avsluta jakten redan före gränserna i lagen nås. 

Många av begränsningarna lika som förra jaktsäsongen

Jakt på sädgås är tillåten i landskapet Lappland från den 20 augusti kl. 12 till den 27 augusti 2023, med undantag för kommunerna Enare, Enontekis, och Utsjoki, och områden på havssidan av riksväg E8. I år är dessutom jakt på sädgås tillåtet i landskapet Norra Österbotten i kommunerna Ijo, Kuusamo, Muhos, Pudasjärvi, Uleåborg, , Utajärvi, Taivalkoski och Vaala, men i Ijo och Uleåborg är jakt förbjuden på havssidan av riksväg E8, och i Muhos, Uleåborg, Utajärvi och Vaala på områdena söder om riksväg 22. När det gäller jakt på häckningsområden i Norra Finland får sädgås inte jagas på åkrar eller med konstgjorda lockbeten som har samband med föda. För jakt på sädgås gäller dessutom en årlig fångstkvot på en gås per jägare. Syftet med begränsningarna är att i första hand tillåta traditionell jakt som sker på myrar där fåglarna häckar, samtidigt som man försäkrar sig om att jakten inte är för effektiv för att garantera återhämtningen av Finlands häckningsbestånd. 

Senare på hösten när gässen flyttar är jakt på sädgås tillåten från den 1 oktober till den 30 november 2023 i landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen, i kommunerna Enonkoski, Nyslott, Puumala och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i kommunerna Kides, Libelits, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunerna Itis och Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Pukkila i landskapet Nyland. Då inriktar sig jakten främst på det större beståndet av tundrasädgås.

Begränsningarna av jakt på grågås fortsätter likadana som de tre senaste åren. Jaktförbudet i inlandet förlängs med tre år och i andra delar av landet begränsas jakten med en jägarspecifik fångstkvot, enligt vilken en jägare får skjuta högst två grågäss i dygnet.  Vid tidigarelagd jakt på åker får inte konstgjorda lockbeten som har samband med föda användas.  

Jakt på sothöna förbjuds för tre år framåt, eftersom bestånden har minskat kraftigt under det senaste decenniet. Förbudet att jaga småskrake upphävs eftersom beståndens tillstånd förbättrats.

Förordningarna träder i kraft inför jaktsäsongen som inleds den 1 augusti 2023.

Förordningar

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, fornamn.efternamn(a)gov.fi
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn(at)gov.fi 

Lagstiftning Vilt