Hoppa till innehåll
Media

Ökad kolinlagring och bättre jordhälsa på agendan på den internationella 4/1000 konferensen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 10.09
Pressmeddelande
Kuvituskuva viljapellosta
Kuva: Petri Lyytikäinen

Extremväder som blir allt vanligare på grund av klimatförändringar samt förlusten av biologisk mångfald utmanar försörjningstryggheten och framtiden för livsmedelsproduktion över hela världen. Genom skötsel av marken kan vi hitta lösningar på dessa problem. Det internationella 4/1000-initiativets första nordeuropeiska möte samlar branschens internationella toppar till Helsingfors 6-8.6.2023.

Genom att vid sidan livsmedelsproduktion förbättra jordhälsan med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder kan vi förbättra försörjningstryggheten och effektivt motverka klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och eutrofiering av Östersjön och andra vattendrag.

På gräsrotsnivå och på internationell politisk nivå görs nu ansträngningar för att utveckla jordbruksmetoderna. Vid klimatkonferensen i Paris 2015 förband sig Finland till det internationella 4/1000-initiativet, som strävar efter att öka kolbindningen i jordbruksmark globalt med fyra promille per år genom att övergå till regenerativa jordbruksmetoder som förbättrar jordhälsan.

I Finland har 4/1000-initiativet genomförts genom jord- och skogsbruksministeriets Fånga kolet-program. Programmet har finansierat många projekt som forskar i markens kolinlagring och jordhälsa. Det aktuella 4/1000-mötet är en del av detta paket. Huvudarrangör för mötet är Baltic Sea Action Group, som länge har arbetat för att minska jordbrukets inverkan på Östersjön och klimatet.

”Jag ser fram emot att träffa internationella och nationella experter och beslutsfattare i Helsingfors. Jordmånen står nu i fokus EU-politiken, och kolinlagring i jordmånen står på dagordningen i hela Europa. Det här är vårt tillfälle att skapa en plats för vetenskaplig dialog och utbyte av bästa praxis. Samtidigt kan vi synliggöra våra egna specialfrågor och de lösningar på dem som utvecklats genom samarbete mellan forskare och jordbrukare i Finland. Vi har mycket att lära oss, men också mycket att ge," konstaterar Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet.

Informationsutbytet påskyndar övergången

Under tre dagar kommer mer än 50 topptalare att ge olika perspektiv på kolbindning i marken. Talarna kommer att behandla ämnen som verifiering av kolbindning i marken, klimatsmart användning av torvmarker, biologisk mångfald i marken och förbättrandet av jordhälsa i praktiken. Deltagarna har också möjlighet att besöka Qvidja försöksgård eller Helsingfors universitets forskningsfält i Vik och lära sig mer om pågående forskningsprojekt.

I Finland och runt om i världen utvecklas regenerativt jordbruk i snabb takt för att itu med sammanflätade miljöproblem. I Finland pågår internationellt sett unikt samarbete för att främja regenerativt jordbruk. Både inom Fånga kolet-programmet och på Carbon Action-plattformen arbetar man för att främja regenerativt jordbruk på flera fronter samtidigt. Toppforskare har tagit fram ny kunskap, jordbrukare har testat och utvecklat metoder i praktiken och företag i livsmedelskedjan har infört vård av jordhälsa i sin verksamhet.

”Den samarbetsmodell som vi har skapat har väckt stort intresse utomlands och nu har vi ett utmärkt tillfälle att dela med oss av det vi har lärt oss. Lösningarna kommer inte att gynna människor och naturen om de stannar i skrivbordslådan eller bara en liten krets känner till dem. Vi måste snabbt göra de bästa lösningarna allmänt tillgängliga. Därför vi har bjudit in jordbrukare, forskare, företag, myndigheter att dela kunskap och träffa varandra", säger Laura Höijer, verkställande direktör för Baltic Sea Action Group.  

Även i EU förstår man jordmånens betydelse

Frågor gällande jordmånen är väldigt aktuella i Europa. År 2021 publicerade EU sin markstrategi och förbereder för närvarande ett lagstiftningsförslag om mark- och jordhälsa. 4/1000-konferensen kommer att gästas av ett antal nyckelpersoner inom arbetet.

Magda Kopczynska, biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, kommer att öppna evenemanget. Christian Holzleitner, chef för Europeiska kommissionens enhet som ansvarar för certifiering av koldioxidupptag kommer att diskutera certifieringen.

Professor Claire Chenu, forskningsdirektör vid det franska institutet för jordbruk, livsmedel och miljö, kommer också att vara en av talarna. Chenu är en ledande expert på organiskt kol i marken och sambandet mellan jordbruksmetoder och kollager i marken.

Företag har en viktig roll att spela när det gäller att påskynda införandet av regenerativa jordbruksmetoder. Vid evenemanget hörs anföranden av representanter för Valio, Carlsberg och General Mills.

Anmäl dig som deltagare på distans senast 1.6

Ytterligare information
Anna Salminen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
anna.salminen@gov.fi, +358 29 516 2002
Emma Wickman, kommunikationsexpert, Baltic Sea Action Group
emma.wickman@bsag.fi, +358 40 530 9535

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att stärka kompetensen och kunskapsunderlaget i fråga om klimatarbetet inom markanvändningssektorn samt att stödja jordbrukare, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen i utvecklingen och ibruktagandet av klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information om helheten och om redan finansierade projekt finns på adressen mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan.