Hoppa till innehåll
Media

Pasi Patrikainen utnämnd till generaldirektör för Lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 14.08
Pressmeddelande
Pasi Patrikainen.

Statsrådet har i dag den 22 september 2022 utnämnt magistern i samhällsvetenskaper Pasi Patrikainen till generaldirektör för Lantmäteriverket för tiden den 10 oktober 2022–9 oktober 2027. Tjänsten som generaldirektör hade sökts av 10 personer. Den nuvarande generaldirektören Arvo Kokkonen går i pension den 1 oktober 2022.

Patrikainen har tidigare arbetat med olika uppgifter inom statsförvaltningen och sedan 2020 varit överdirektör och direktör för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens (ansvarsområdet N) vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax. Tidigare har han bland annat varit överdirektör och direktör för ansvarsområdet N vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland och direktör för arbets- och näringsbyrån vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax. Patrikainen har också lång erfarenhet av chefsuppgifter inom området infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax.

Lantmäteriverkets generaldirektör ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet. Lantmäteriverket utför olika lantmäteriförrättningar, till exempel styckningar och ägoregleringar, samt producerar kartmaterial och främjar användningen av sådant material. Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att förvalta uppgifter om fastigheter och aktielägenheter i sina register och sköta registreringar och inteckningar av äganderätter. Till verkets uppgifter hör också forskning om och tillämpning av geografisk information. 

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter. Antalet anställda är sammanlagt cirka 1 700.

Den nya generaldirektören Pasi Patrikainen ser förväntansfullt fram emot sin nya uppgift och beskriver Lantmäteriverkets framtid så här:

- Lantmäteriverket har varit en föregångare inom kundorienterade digitala tjänster, och det är något som vi bör fortsätta med och vidareutveckla. När det gäller utvecklingen av både offentliga och privata tjänster har den geografiska informationens kvalitet och tillförlitlighet samt säkerheten en viktig roll. Lantmäteriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet håller hög klass, och med den kan vi i bred omfattning stödja och främja utvecklingen av geodatametoder i samarbete med olika aktörer på området.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 040 029 1910