Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiska länderna vill se blå tillväxt

Jord- och skogsbruksministeriet
21.12.2016 10.33
Pressmeddelande

Nordiska ministerrådet har tagit fram gemensamma mål för affärsverksamheten som gäller vatten och akvatiska naturresurser. Målen definieras i vägkartan för blå bioekonomi som i december 2016 blev klar under ledning av Finland. Samarbetet ska intensifieras i synnerhet inom vattenbruk, dvs. odling av fisk och övriga vattenorganismer, samt inom utveckling av högvärdesprodukter, såsom livsmedel, kosmetiska produkter och läkemedel.

Övriga samarbetsområden är vattenkunnande och välmåendetjänster.  Genom att förbättra samarbetet och dela ut nya koncept vill de nordiska länderna nå en snabb tillväxt inom den blå bioekonomin.

De nordiska länderna vill öka forskning och innovationsverksamhet med företag för att få fram nya och framgångsrika produkter och tjänster. I början av år 2017 ska det ordnas en ansökan som bidrar till att bygga upp nordiska innovationsnätverk. 

De nordiska länderna har goda förutsättningar att globalt gå i spetsen för den blå bioekonomin eftersom länderna har enormt rika akvatiska naturresurser. Kunnandet är också högt och mångsidigt. Utvecklingsarbetet fokuserar på marknadsorientering, innovativitet och effektiv resursanvändning. Finland har nyligen godkänt en nationell plan för utveckling av blå bioekonomi. 

Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar och smart användning av förnybara akvatiska naturresurser. Till blå bioekonomi hör bl.a. fiske, fiskförädling och vattenbruk samt affärsverksamhet kring vattenkunnande och vattenteknologi, vattenturism, rekreation och t.ex. tillvaratagande av vattenbiomassa såsom alger.  Vägkartan för blå bioekonomi är ett av de viktigaste resultaten från Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016.

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy

Rena vatten, rika fiskresurser och högt vattenkunnande Finlands trumfkort (pressmeddelande 25.11.2016)

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Team Finland Vatten spetsprojekt