Hoppa till innehåll
Media

Förändringar i stödsystemen – särskilda åtgärder för odling av proteingrödor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2020 13.26 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 15.58
Pressmeddelande

På grund av de undantagsförhållanden som beror på coronaviruset kommer stödsystemen för jordbruket att ändras. På odling av protein- och oljeväxter kommer att satsas ytterligare. Finland har också fått tillstånd att sänka kravet på grobarhet hos utsäde av ärter och bondbönor. Europeiska kommissionen ger också möjlighet att höja höstens betalningsposter av jordbrukarstöden och minska antalet kontroller på gårdar.

Större satsningar på odling av protein- och oljeväxter

Jord- och skogsbruksministeriet, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har kommit överens om att  EU:s produktionskopplade bidrag för protein- och oljeväxter ökas med på närmare tre miljoner euro 2020. Under den växtsäsong som snart inleds ökar det totala EU-bidraget för protein- och oljeväxter med över 40 procent till sammanlagt 9 miljoner euro.

- Genom ökad självförsörjning stärker vi också livsmedelssystemets försörjningsberedskap. Syftet med denna extra satsning är att öka arealen för protein- och oljeväxter redan under den nya vegetationsperioden. Samtidigt förbättrar vi tillgången på inhemskt foderprotein och proteingrödor jämfört med nuläget, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Utöver det högre EU-bidraget förbättras förutsättningarna för odling av protein- och oljeväxter också genom utvecklingsprojekt som inleds inom kort. Kolla in: Livsmedelsverket: Livsmedelskedjeprojekt. 

Ökad odling av proteingrödor har under de senaste åren varit ett av de mål för jordbrukspolitiken som lyfts fram såväl på EU-nivå som hos oss i Finland. I synnerhet i denna exceptionella tid som covid-19-epidemin har lett till vill man kartlägga och genomföra alla tänkbara åtgärder för att utveckla den nationella försörjningsberedskapen.

- Vi har redan länge haft som mål att minska behovet av importerade råvaror för proteinfoder. I det nuvarande osäkra världsmarknadsläget är det ännu viktigare att höja självförsörjningsgraden av protein, säger minister Leppä.

Det belopp som överförs till bidraget för protein- och oljeväxter dras av från EU-bidraget för dikor och tjurar i stödområde C. För nötköttsproducenter i stödområde C ersätts detta belopp med en höjning av det nationella nordliga husdjursstödet. Med stöd av EU-rättsakter är det möjligt att höja det produktionskopplade bidraget för protein- och oljeväxter eftersom odlingsarealen för dessa växter under de senaste åren klart varit mindre än den så kallade referensproduktionsarealen på 170 000 hektar som anmälts till kommissionen. Att överföra 2,7 miljoner euro från nötkreatursbidragen inom stödområde C är möjligt eftersom enhetsstöden för bidragsberättigade dikor, dikokvigor, tjurar och stutar enligt dagens bedömning inte kommer att sjunka på grund av överföringen under de referensnivåer som anmälts till kommissionen i år.

Det slutliga beslutet om överföringen preciseras och fastställs genom förordning av statsrådet i oktober-november när en uppskattning av antalet stödberättigade djur  i år är klar och den faktiska odlingsarealen känd. De närmare stödnivåerna för de produktionskopplade EU-bidragen (euro/djur, euro/hektar) preciseras också i samband med detta. EU:s produktionskopplade bidrag för åkergrödor och den första posten av bidraget för nötkreatur betalas ut i december.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om EU:s produktionskopplade bidrag i januari 2020

 

Ytterligare information:

Auli Nurmi, specialsakkunnig (EU:s produktionskopplade stöd och överföringar av medel), tfn 0295 162304

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig (nationellt stöd), tfn 0295 162289

 

Finland får sänka kravet på grobarhet hos utsäde av ärter och bondbönor

Finland ansökte hos kommissionen om dispens från kravet på grobarhet hos certifierat utsäde av ärter och bondbönor eftersom det förekommit grobarhetsproblem efter den senaste vegetationsperioden. Initiativet till ansökan kom från Siemenkauppiaitten yhdistys. Kommissionen beviljade Finland dispens förra veckan. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om detta träder i kraft den 22 april och gäller fram den 30 juni.

I ministeriets förordning ingår bestämmelser om att Livsmedelsverket kan certifiera sammanlagt 130 000 kg utsäde av vissa sorter av åkerbönor och 240 000 kg utsäde av vissa sorter av ärter enligt det sänkta kravet på  grobarhet. Partiernas grobarhet måste vara minst 70 procent. Garanticertifikaten för utsädespartierna ska innehålla en märkning om att de har certifierats enligt det sänkta kravet på grobarhet. På grund av det sänkta kravet är det möjligt att i vår få vissa mängder certifierade utsädespartier av ärter och bondbönor på marknaden. Intresserade jordbrukare kan följa annonser och snart kontakta aktörer och förpackerier inom utsädessektorn.

Ytterligare information:

Kati Lassi, specialsakkunnig, tfn  0295 162070

Europeiska kommissionen ger möjlighet att höja höstens betalningsposter och minska antalet kontroller

Kommissionen har gjort ändringar i de förordningar som faller inom dess behörighet med anledning av covid-19-epidemin. Genom ändringarna görs bland annat utbetalningarna till gårdar tidigare på samma sätt som tidigare, det vill säga att förskotten höjs. Även antalet kontroller minskas.

När man höjer förskottsprocenten för jordbrukarstöden för utveckling av landsbygden, kan man betala till gårdarna cirka 70 miljoner euro tidigare jämfört med att kommissionen inte gjort några ändringar. Den kontroll på plats som är en förutsättning för utbetalning av stöd minskas med 40 procent, det vill säga till 3 procent. Skyldigheten att övervaka tvärvillkoren till minskar med hälften. Förordningen innehåller också andra ändringar som i någon mån inverkar på antalet kontroller.

Kommissionens genomförandeförordningar: 

Ytterligare information:

Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162352