Hoppa till innehåll
Media

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 13.41 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 14.28
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för markanvändningssektorn. Det beviljade anslaget för åren 2021 - 2023 uppgår sammanlagt till 10,4 miljoner euro. Projekten ska hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra som beslutar om markanvändningen att införa nya klimatsäkra arbetssätt.

Denna gång efterlystes på forskningsrön baserade projekt som ska bidra till åtgärder som gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringen inom markanvändningssektorn. Efterlysningen resulterade i drygt 80 ansökningar. De valda projekten hjälper bland annat att uppnå följande mål för programmet Fånga kolet i enlighet med regeringsprogrammet:

 • att främja skogarnas tillväxt och hälsa

 • att förbättra torvåkrarnas klimatresiliens

 • att diversifiera odlingen, inklusive odling och förädling av inhemska proteingrödor

 • att fortsatt använda torvmarker hållbart

 • att anlägga våtmarker och utveckla växtunderlag

 • att precisera informationen om marken och kartlägga skogsvegetationen och åkerbiomassan

 • att utveckla informationssystem för anpassning till klimatförändringen

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonar utvecklingsprojektens roll när det gäller att driva på klimatåtgärderna. Projekten är väldigt viktiga när man ska förvandla forskningsbaserade lösningar till praktiska åtgärder och förankra dem bland aktörerna. 

– Vi stödjer många praktiska projekt som hjälper till exempel att minska utsläppen från torvåkrar och –marker och förbättrar skogarnas tillväxt och kolupptag. Flera projekt handlar också om att bidra till möjligheterna för långtidsanvändning av trä. Allt bygger på en övergripande hållbarhet. När vi i klimatarbetet också tar hänsyn till de ekonomiska och sociala effekterna åstadkommer vi hållbara resultat, säger minister Leppä.

Projekten förenar forskning och mångsidig praktisk kompetens

Projektefterlysningen fokuserade på dessa temaområden: bevara och stärka kolsänkorna och kollagren i skogarna och marken , minska växthusgasutsläppen, anpassa och bereda jord- och skogsbruket för klimatförändringen samt producera och använda markinformationen och annan information som stöd för klimatåtgärderna.

– De projekt som finansieras täcker dessa åtgärder brett och på önskat sätt genomförs projekten dessutom av ett stort antal sammanslutningar av forskningsinstitut, universitet, företag och föreningar, säger Jaakko Nippala, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Projekten förenar den högklassiga forskningen med aktörernas mångsidiga kompetens och förbättrar  användningen av forskningsdata. Även de stora satsningar som privata aktörer gör på Fånga kolet -projekten hjälper att nå markanvändningssektorns klimatmål.

Vid valet av projekt låg tyngdpunkten särskilt på att projekten är praktiska och hur väl projekten bidrar till målen för programmet Fånga kolet. Vidare lade man vikt vid att projekten på ett balanserat sätt främjar den hållbara utvecklingens olika dimensioner. I den utvärdering som gjordes som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet deltog också sakkunniga från miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Hösten 2021 ska det enligt planerna ordnas ytterligare en ansökningsomgång som gäller Fånga kolet -projekt. Teman för ansökningsomgången bereds som bäst tillsammans med intressegrupperna.

Till markanvändningssektorns Fånga kolet -helhet som startats av jord- och skogsbruksministeriet hör också ett omfattande tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram samt ett informationsprogram. Förutom genom projekt ska Fånga kolet -målen genomföras bland annat genom nya bestämmelser om stöd för askgödsling och beskogning samt genom Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer. Den eftersträvade nettoeffekten är minst 3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år fram till 2035. De åtgärder som inletts kommer att ingå i den klimatplan för markanvändningssektorn som blir klar före utgången av 2021.

Bilaga: lista över projekten (på finska)

Mer information:

 • Jaakko Nippala, ledande sakkunnig, tfn 0295 16 2119
 • Anna Salminen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2992
  (e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi)
 • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi

                                                                                                                                             

Forskning och utveckling Jari Leppä Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar