Hoppa till innehåll
Media

Programmet för främjande av inhemsk fisk godkändes – att äta fisk ger fördelar för hälsan, vattnet och ekonomin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2021 14.36 | Publicerad på svenska 13.7.2021 kl. 12.59
Pressmeddelande
Bild: Fiskkonsumptionens effekter på samhället.

Statsrådet godkände i dag programmet för främjande av inhemsk fisk som har målet att få finländarna att äta i genomsnitt 2,5 fiskportioner per vecka före 2035. I synnerhet vill man öka konsumtionen av inhemsk hållbart producerad fisk. I dag äter vi ungefär 1,7 portioner fisk per vecka. Programmet syftar också till att öka exporten av bearbetade fiskprodukter.

– Inhemsk fisk är en vinnande kombination. När vi äter fisk förbättrar vi vår hälsa, renar våra vatten och stärker livskraften i fiskerinäringens hela värdekedja. Nu börjar vi genomföra ett program som hjälper oss att fördubbla konsumtionen av hållbart fångad och odlad inhemsk fisk och avsevärt öka exporten av fiskprodukter, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Programmet är tänkt att åstadkomma till exempel dessa samhälleliga fördelar:

  • Fiskeriföretagens totala värde kan stiga med 70 procent upp till 1,7 miljarder euro. 
  • Antalet heltidsanställningar inom branschen stiger från fem till åtta tusen.
  • De ökade hälsoeffekterna med tanke på folkhälsan ökar med 1 – 2 miljarder euro. 
  • Fisket avlägsnar näringsämnen från vattnen
  • När vi byter en portion kött mot en portion fisk per vecka minskar kostens klimatavtryck med i genomsnitt 5 – 6 procent.
  • En höjning av värdet på exporten av fiskprodukter utjämnar Finlands handelsbalans med cirka 200 miljoner euro.

En ökad konsumtion av inhemsk fisk förutsätter konkreta förändringar inom primärproduktionen och industrin. Konsumtionen av i synnerhet underutnyttjad fisk, såsom skarpsill, nors, mörtfisk, småabborre och siklöja, kan ökas på ett hållbart sätt. Målet är att femdubbla användningen av strömming och fördubbla användningen av annan inhemsk vildfisk som livsmedel före 2035. Detta förutsätter att vi utvecklar nya fiskprodukter som möter konsumenternas efterfrågan. Hållbart fiske är också bra för vattendragen eftersom det eliminerar näringsämnen som redan hamnat i dem och minskar övergödningen.

Även inhemsk odlad fisk behövs betydligt mer än för närvarande. Till exempel användningen av Östersjöfoder och odling i cirkulerande vatten möjliggör hållbar tillväxt inom vattenbruket utan att riskera målet om god vattenstatus. Att tredubbla produktionen fram till 2035 förutsätter betydande framsteg när det gäller att utveckla en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar produktion.

Programmet innehåller flera praktiska åtgärder, såsom att öka användningen av fisk genom offentlig upphandling, ökat stöd och innovationssedlar för företagens utvecklingsåtgärder, ett system med startstöd för fiske, ändrad elskattekategori för fiskodling, främja användningen av Östersjöfoder i vattenbruket, köra igång utvecklingsprogram som baserar sig på partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn i syfte att främja innovationer, livsmedelskvalitet och fiskbeståndens välbefinnande.

Största delen av programåtgärderna finansieras genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland som är under beredning. Mer information på fondens webbplats.

Finansieringen riktas i synnerhet till åtgärder som förbättrar konkurrenskraften och hållbarheten i värdekedjan för inhemsk fisk samt främjar användningen av underutnyttjade fiskarter. Målet är att reservera tillräcklig finansiering för tillväxtinvesteringar samt för forsknings-, utvecklings- och innovationsåtgärder som är centrala med tanke på branschens utveckling.

Nästa steg är att man tar fram en handlingsplan som innehåller bland annat tidsplaner, ansvariga parter och finansiering för åtgärderna. Programmet för främjande av inhemsk fisk är ett av målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Mer information:
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62411, timo.halonen(at)mmm.fi (8-9.7.2021)
Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 02951 62016, heta.ratasvuori(at)mmm.fi (8–16.7.2021)
Saana Tarhanen, sakkunnig, tfn 02951 62036, saana.tarhanen(at)mmm.fi (19.7.2021 - >)
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, teppo.sakkinen(at)tem.fi
 

Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk